Kommunalområde Oppvekst

8.1Oppvekst

Oppvekst består av de tjenestene som kommunen tilbyr til barn og unge som vokser opp i vår kommune. Det betyr at Helsestasjonen, de offentlige barnehagene og skolene og barnevernet hører inn under Oppvekst. Det samme gjør voksenopplæring og flyktningetjenestene. Innenfor kommunalområde oppvekst er det særlig fokus på å se den røde tråden i tjenestene. Vi har valgt å samles om en felles modell som skal kjennetegne måten vi jobber på – kalt Tidlig tverrfaglig innsats i

 

Kragerø (TIK-modellen). Det innebærer at ansatte skal ha fokus på de samme kjerneverdiene i sitt møte med barn med vekt på gode relasjoner. Vi skal undres over barna og være nysgjerrige, bekymre oss ved behov, men først og fremst bidra til barns utvikling innen gode og trygge rammer og forme morgendagens verdensborgere.

Tabell 20 – Måloppnåelse kommunalområdet oppvekst.

 

Mål/tiltak

Status

Bosette i tråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning

Gjennomført

Virksomhet for kompetanse og integrering gir informasjon om møteplasser hvor innvandrere og lokalsamfunn kan møtes.

Gjennomført

Kompetanse og integrering satser på et tettere samarbeid med NAV for å rekruttere ungdom som mangler fag for å fullføre grunnskole eller studiekompetanse.

Gjennomført. Arbeidet fortsetter inn i 2020.

Beholde tilbud om studiekompetanse på Læringssenteret.

Tilbudet ble gitt ved Læringssenteret i skoleåret 2019/20.

Samarbeide med fylkeskommunen om å utvide tilbudet om videregående opplæring for voksne innenfor fagopplæring.

Slikt samarbeid er under vurdering fra høsten 2020.

Etterspørre flere antall studier som tilbys via studiesenteret, i tråd med Kragerø kommunes behov for kompetanse

Gjennomført

I større grad tilby norskundervisning og grunnskolefag i form av en kombinasjon av nettkurs og klasseromsundervisning.

Kragerø kommune samarbeider med Skien kommune om en nettside, yrkesnorsk.no, i et prosjekt finansiert av kommunale utviklingsmidler. Nettsiden fungerer som et verktøy for norskopplæring, opplæring knyttet til ulike yrker og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Nettsiden skal være gratis og kan benyttes både i lærerstyrt undervisning og til selvstudier.

Videreutvikle rådgiverfunksjonen på Kragerø Læringssenter

Gjennomført.

Skolestarterne skal ha tilbud om å begynne på SFO før skolen begynner.

Gjennomført og evaluert. Implementert i ordinær drift fra 2020.

PPT gjennomfører «God start» for 1.,5. og 8. trinn, altså for overgangene mellom trinnene i grunnskolen.

Gjennomført og videreføres i 2020.

SFO-planen implementeres i alle kommunens SFO’er.

Arbeidet med implementering av planen vil også ha fokus i 2020. Det ble gjennomført foreldreundersøkelse av SFO-tilbudet i 2019.

Det skal utarbeides en plan for å sikre et godt og trygt leke- og læringsmiljø i barnehage og skole til bruk fra august 2019.

Gjennomført. Arbeidet med implementering vil fortsette i 2020.

Kommunen jobber aktivt for å bruke nærområdene som opplæringsarena i barnehagene og skolenes pedagogiske opplegg

Gjennomført.

 

 

TIK modellen videreutvikles og verktøyene publiseres elektronisk og tas i bruk.

Gjennomført, men arbeidet vil fortsette inn i 2020.

Skolene skal i samarbeid med PPT legge til rette for dysleksivennlig skole.

Det er påbegynt en kompetanseheving av enkelte lærere for å sertifisere dem innen testing og kartlegging for dysleksi - på hver skole. Det er etablert et eget LOGOS-nettverk på tvers av skolene for å styrke arbeidet i skolene.

Det skal lages fellesprinsipper for lekser i kragerøskolene.

Gjennomført.

Det lages en felles kommunal Handlingsplan for barn i fattige familier rulleres (tidligere barnefattigdomsplan)

Gjennomført og vedtatt.

Virksomhet for kompetanse og integrering opparbeider relasjoner til flere frivillige organisasjoner enn tidligere år

Virksomheten har også i 2019 vært i kontakt med en rekke lag og foreninger, både gjennom samarbeid, men også i form av å invitere organisasjonene inn i undervisningen for å gi dem mulighet til å fortelle elevene/deltakerne om de ulike tilbudene i kommunen.

Virksomheten samarbeider også med flere frivillige lag og foreninger om praksisplasser og språktrening.

Samarbeid med frivillige organisasjoner formaliseres.

Det er inngått samarbeid mellom ulike frivillige organisasjoner om enkelttiltak, i tillegg er det søkt om prosjektmidler sammen med Norsk folkehjelp og Røde kors (dessverre ikke innvilget). Det er søkt på nytt sammen med Norsk folkehjelp i 2020 (Søknad er innvilget).

Nyansatte lærere skal delta på opplæringsdager før planleggingsdagene på høsten slik at de kan nyttiggjøre seg av planleggingsdagene på en bedre måte og legge til rette for god oppstart.

Ikke gjennomført. Søkes gjennomført i 2020.

Barnehagene skal gjennomgå og samle rutiner i kvalitetssystemet QM+ (elektronisk kvalitetssystem). De ansatte skal få opplæring.

Gjennomført. Opplæring og videre implementering av avvikshåndtering følges opp i 2020.

Skoler og barnehager skal utvide sin bruk av arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360 for å utnytte digital lagring av barn- og elevinformasjon.

Gjennomført.

Tilbakemelding