Kommunalområde Helse og omsorg

8.1Helse og omsorg

Helse- og omsorgtjenestene har ansvar for sykehjems tilbud (med langtids- og korttidsopphold, KAD og rehabiliteringsplasser), hjemmebaserte tjenester som bemannede omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpstilbud, psykisk helse og rus, samt legetjenester og legevakt.

Forebyggende tjenester som friskliv, hverdagsmestring, helsesamtaler for eldre, dagtilbud og ulike gruppetilbud, samt anskaffelse av hjelpemidler ligger også til kommunalområdet.

Tabell 19 – Måloppnåelse kommunalområdet helse og omsorg.

 

Mål/tiltak

Status

Øke kunnskap om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi hos ledere og øvrige ansatte

Gjennomført

Øke kompetanse innenfor demens, geriatri og lavterskeltilbud

Gjennomført

Utvikle kultur for samarbeid og utveksling av kompetanse mellom avdelinger

Gjennomført

Gjennomføre forebyggende helsesamtaler for de som fyller 77 år

Gjennomført

Planlegge og utvikle ulike lavterskeltilbud som dagtilbud for voksne

Gjennomført. Skal utvikles videre

Etablere stillingsressurs innen hverdagsrehabilitering

Gjennomført, men må styrkes ytterligere

En avdeling i hjemmetjenestene skal ha spesielt ansvar for hverdagsrehabilitering

Har startet opp, men en del arbeid gjenstår

Utvikle og legge til rette for en god demensomsorg, inklusiv tilbud til de som er hardest rammet av kognitiv svikt

Gjennomført, men ytterligere satsing er nødvendig

Ta i bruk velferds- og trygghetsskapende teknologi

Er gjort, men ytterligere satsing er nødvendig

Styrke kompetansen og opprette stillingsressurs knytt til velferdsteknologi

Gjennomført

Gjøre tiltak som kan forebygge ensomhet og depresjon

Gjennomført

Utvikle samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Gjennomført

Aktivitets- og kulturtilbud utvikles i samarbeid med frivillige og Kulturkontoret

I noen grad, og skal utvikles videre

Videreutvikle tilbudet til rusavhengige, i samarbeid med de ulike avdelingen som yter denne tjenesten

Gjennomført, men må utvikles ytterlige

Økt samarbeid med pårørende og brukerorganisasjoner

I noen grad, arbeid gjenstår

Utvikle tilbud til pårørende med stor omsorgsbyrde

Gjennomført, men må utvikles ytterligere

Tilbakemelding