Personalavdelingen

Hva har vi fått til i året som gikk

Vi har fortsatt arbeidet med digitalisering av lønns- og personalarbeidet

  • Overgang til digitale sykemeldinger
  • Alle virksomheter benytter elektronisk personalmelding (arbeidsavtaler/endring av arbeidsavtaler)
  • Overføring av fravær
  • Elektroniske timelister
  • Digital fakturakontroll for trekk av privat bruk mobiltelefon

Ny strategisk kompetanseplan er vedtatt, håndgripelig plan som skal bidra til å se sammenhengen mellom kompetanse og kvalitet på tjenestene. Antallet på lærlinger i 2017 er videreført i 2018. Det er gjennomført TERMA kurs (terapeutisk mestring av vold og trusler) for 180 ansatte. Medarbeiderundersøkelsen «10 Faktor» er gjennomført for hele kommunen, og det er gjennomført samtaleteknikk kurs for ledere. «Møteplassen» er videreført, en arena hvor ledere har fått bistand til ulike utfordringer. Gjennomført pilotprosjekt sykefravær har gitt gode resultater.

Alt planverk knyttet til beredskap er på plass og Fylkesmannen har gitt positive tilbakemeldinger til Kragerø.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Innføring av ny digital rekrutteringsmodul og elektroniske timelister for fritidskontakter er skjøvet til 2019.
Revidering av interne retningslinjer og revisjon av felles overordnet HMS plan har også måtte bli skjøvet til 2019.

Utfordringer i året som kommer

En rekke nye digitaliseringsprosjekter som nytt tidsregistreringssystem, elektronisk reiseregning (Fellesrådet), digital signering av personalmeldinger samt en del elektroniske overføringer til kommunens sak og arkivsystem vil måtte jobbes videre med i 2019.

Oppfølgning av Kompetanseplanen, m.a. kompetansedeling og kompetansedeling vil bli viktig i årene som kommer.

Nøkkeltall for avdelingen

Økonomisk ramme

13,4 mill

Antall ansatte

8 årsverk

Sykefraværsprosent

6,6 %

Tilbakemelding