Økonomiavdelingen

Hva har vi fått til i året som gikk

Alle oppgaver og rapporter er utført eller gitt innenfor de gitte tidsfristene. Avdeling har vært i kontinuerlig prosess med fokus på digitalisering.

Antall inngående fakturaer som er elektroniske ligger ved årsskiftet på 84 %, resterende 16 % papirfakturaer gjøres elektroniske gjennom skanning som tidligere.

Bistanden til kommunalområdene for oppfølgningen av regnskapet er betydelig styrket gjennom året gjennom vridning av ressursinnsatsen til dette formålet.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Elektronisk innkjøp som ble innført i 2010 ligger fortsatt lavt, ca. 6 % av innkjøpet gjøres gjennom eHandelsløsningen.

Utfordringer i året som kommer

Ytterligere bruk av eHandelsverktøyet blir en prioritert oppgave i årene fremover.

Nøkkeltall for avdelingen

Økonomisk ramme

2,1 mill

Antall ansatte

3,3 årsverk (eksklusiv overordnet økonomisjef funksjonen som er tillagt kommunalsjef)

Sykefraværsprosent

5,2 %

Tilbakemelding