Virksomhet Veg og park

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Veg og park har ansvar for alle kommunale veier og parker, samt skjærgårdspark og parkering. Virksomheten drifter og vedlikeholder våre anlegg innenfor gitte økonomiske rammer med fokus på trafikksikkerhet innenfor veg, og gode rekreasjonsmuligheter i park og skjærgårdspark.

Hva har vi fått til i året som gikk

Første del av 2018 gikk med til omfattende vintervedlikehold, og var en stor belastning for både innleide og egne mannskap. Største delen av driftsbudsjett gikk med til dette arbeidet. Likevel har
virksomheten oppgradert ca 2,5 km veg, hvor blant annet 12750 m2 veg er asfaltert, og mye vegetasjon er ryddet langs veiene.

Flere trafikksikkerhetstiltak ble gjennomført. 2 nye av-/påstigningspunkt for skolebarn på buss på Levangsheia, samt trygg kryssing av Sannidalsveien ved Rugbråtveien. Opparbeidelse av park ved Carl Hansens brygg er utført, og siste etappe av asfaltering på Skåtøyveien er ferdigstilt.

Skjærgårdstjenesten fikk ny båt i sommer, som effektiviserer arbeidet og har oppgradert arbeidsforholdene betraktelig.

Ut over vanlig drift, er følgende tiltak utført:

Nytt HC toalett i servicebygget på Jomfruland, fortsettelse av bygging av «nybrygga» i Portør, riving av brakke på Krikken og nytt toalett/skifterom på Bergsneset. For utfyllende rapport om skjærgårdstjenesten vises til Driftsrapport 2018.

 

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

På grunn av minimale ressurser etter vinteren har det blitt utført for lite vedlikehold på veiene, bl.a. grøfterensk og asfaltering.

Utfordringer i året som kommer

Av tiltak som ikke er prioritert, men som har et stort behov for oppgradering er gjestehavna på Jomfruland. Det utføres førstehjelp i år, og nødvendige budsjettmidler vil bli vurdert i kommende års budsjett.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme 6 mill
Antall ansatte 9,5
Sykefraværsprosent 4,3%

Tilbakemelding