Virksomhet VAR

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Virksomheten leverer lovpålagte selvkosttjenester knyttet til produksjon og distribusjon av vann, innsamling og behandling av avløp og innsamling og avsetning av husholdningsavfall fra bolig og fritidsboliger.

Hva har vi fått til i året som gikk

Virksomheten har i året som gikk utarbeidet saneringsplan for vann- og avløpsnettet, og etablert et eget anleggsteam som skal avhjelpe gjennomføringen av den økte saneringstakten i tillegg til innleide entreprenører. Virksomheten har også satt i gang arbeid med å gjøre rede for uregistrert vannforbruk for å få ned «lekkasjeprosenten», samtidig som arbeidet med å avdekke lekkasjer i ledningsnettet fortsetter.

2018 var kommunens første hele driftsår for renovasjon i egen regi. Innsamling av husholdningsavfall har gått etter planen og kostnadene ble redusert med ca 20% fra 2017, men vil stige ca 3% i 2019 med bakgrunn i vedtatte investeringer. Kommunen ivaretar fult ut oppgavene som tidligere ble utført av RenoNorden og har i tillegg startet flere tjenester, bla røde bokser til farlig avfall og innsamling av farlig avfall i hjemmene, og en kraftig utbygging av glassdunkkapasiteten i kommunen. 

De reduserte prisene på gjenvinningsstasjonen og utvidelse av åpningstidene har også bidratt til økt bruk av gjenvinningsstasjonen og redusert misbruk av hytterenovasjonen.

 

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Virksomheten har ikke oppnådd planlagt gjennomføringsgrad i gjennomføring av investeringsprosjekter. Det er lagt planer for å hente inn etterslepet i året som kommer.

 

Utfordringer i året som kommer

Virksomheten vil i 2019 utrede både ny reservevannforsyning og nytt sentralrenseanlegg. Virksomheten jobber med å prosjektere nye prosjekter for sanering av vann- og avløpsnettet for å gjennomføre prosjekter med innleid personell. Virksomheten skal også vurdere mulighetene for etablering krisevann som vil være nødvendige i de tilfeller hvor nødvann benyttes over lengre tid.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme Selvkost, brutto driftsramme 46,7 mill
Antall ansatte 33
Sykefraværsprosent 4,1%

Tilbakemelding