Kommunalområde Stab

 

Miljø
Kort beskrivelse av hovedoppgaver

Vanndirektivarbeidet:
Styringsgruppen for Kragerøvassdraget som består av politikerne fra Bamble, Drangedal, Skien og Kragerø, har hatt 3 møter med befaringer i 2018. Blant annet var det befaring på Jomfruland sammen med reisemålsgruppa for marine nasjonalparker. Det er utarbeidet en årsrapport med regnskap for aktivitetene i 2018. Prosjektet har god økonomi og det er satt av 690.000,- på fond til bruk i de kommende årene.

Hummerforvaltning:
Marinfaglig gruppe i Kragerø har gått til innkjøp av 30 hummerteiner, og utført sitt årlige prøvefiske etter hummer i og utenfor hummerreservatet på innsiden av Jomfruland. Resultatene fra prøvefiske er slående: 24 hummer innenfor reservatet og kun 4 utenfor. 

Jomfruland nasjonalpark:
Forvaltningsplanen for nasjonalparken er utarbeidet og sendt til godkjenning til Miljødirektoratet. Blant annet er kulturlandskapet en viktig del av forvaltningen av nasjonalparken og en god kulturlandskapsmedarbeider er kua.

Hva har vi fått til i året som gikk

Opprydding i Blindtarmen:
Det er tatt opp store gjenstander som lå i bunnen av Blindtarmen på forsommeren. Det gjenstår å undersøke hvordan vannkvaliteten er i den mye brukte byfjorden som ligger midt i sentrum av byen.

Soltak på Kunstskolen:
Som en oppfølging av bymiljøpakken ble det satt opp solcellepaneler på taket av kunstskolen. Det er store forventninger til dette anlegget. Som pilotprosjekt vil det vise seg om det blir lønnsomt og forsyner skolen med strøm største delen av året.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Plast på avveie:
Dumping av snø forurenser sjøen. Bildekk som slites av på veiene er den største bidragsyter til mikroplast i havet og er dermed på avveie. Alternative løsninger, så som deponering av snøen på land, har vi fortsatt ingen god løsning på.
 

Utfordringer i året som kommer

Fremmede arter sprer seg og stillehavsøsters er på fremmarsj. En kartlegging i 2017 og 2018 viser at arten sprer seg og har overtatt noen av strendene våre.

Boligkontoret
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Gjennomføre Kragerø kommunes boligpolitikk som skal sette fokus på de vanskeligstilte på boligmarkedet, Jfr. Boligsosial handlingsplan 2018-2022

Hva har vi fått til i året som gikk

Ny organisering/samling av Boligkontor i adm.bygg på Tangen, økt utlånsramme og fleksibilitet i bruk av Startlån og tilskuddsmidler, flere fra kommunalt leid bolig har kjøpt egen bolig, redusert antall fremleiekontrakter, startet «Eie først» for flyktninger, mnd. samarbeidsmøter med gjeldsrådgivere i NAV, opprettet arbeidsutvalg og arbeidsgrupper ifm planlegging av fremtidige boliger, startet planlegging av boligskole for flyktninger, faste møter med Rådmannens ledergruppe, månedlige samarbeidsmøter med Husbanken knyttet til kommuneprogram, avholdt brukerundersøkelse, åpne informasjonsmøter om Husbankens økonomiske virkemidler. Boligkontoret har blitt høringsinstans i plansaker.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Deltakelse i Boligteamet som behandler søknader og tildeler kommunale utleieboliger, har ikke vært optimalt.

Utfordringer i året som kommer

Det er for få egnede boliger på markedet for målgruppen, både til leie og til salgs. Finne egnede tomter for boliger rus/psykiatri, og egnet plassering av akuttboliger, forhindre negativ utvikling i enkelte boligområder.

Nøkkeltall for STAB samlet

Økonomisk ramme  3,2 mill
Antall ansatte 5,4
Sykefraværsprosent 5,7%

Tilbakemelding