Virksomhet NAV

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Veiledning, saksbehandling, økonomisk råd- og veiledning samt oppsøkende markedsarbeid.

Hva har vi fått til i året som gikk

 • Økt antall formidlinger til bedriftene i Kragerø, en total vekst på 9% jf. 2017.
 • Lavere beholdning langtidsmottakere av sosialhjelp.
 • Stabilt lavere ledighet enn 2017, også i ungdomsgruppa.
 • Reduksjon i antall unge som mottok sosialhjelp.
 • Markant reduksjon i antall unge på helserelaterte ytelser.
 • Etablert digital kommunikasjonsarena via Facebook for å promotere tjenester, mediesaker og lignende.
 • Økt samhandling med andre kommunale virksomheter og DPS.
 • Betydelige besparelser i budsjettet.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

 • Andelen unge uføretrygdede har økt til tross for økt aktivitet inn mot ungdomsgruppa.
 • Andel svært unge ledige og sosialmottakere (under 20 år) har stabilt økt etter sommeren.
 • Totalt antall mennesker i Kragerø kommune med økonomisk sosialhjelp er ikke redusert sammenlignet med tidligere år, vi ligger for høyt ift. Sammenlignbare kommuner (KOSTRA).
 • Vi har ikke formidlet nok mennesker med «hull» i CV’en til arbeidsgivere.

Utfordringer i året som kommer

 • Tilpasse kontoret til de nye mulighetene som foreligger innenfor digitalisering og tettere oppfølging av mennesker med betydelig bistandsbehov.
 • Bistå med å møte de utfordringene som arbeidsgivere har ift. «mismatch» mellom kompetanse hos de som er arbeidsledige sammenlignet med bedriftenes behov.
 • Hjelpe flest mulig mennesker som mottar sosialhjelp ut i arbeid/utdanning for å få innpass i arbeidslivet.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme

36,4 mill

Antall ansatte

9 fast ansatte / 2 midlertidig ansatte

Sykefraværsprosent

8,2%

Tilbakemelding