Virksomhet Kultur

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

 • Kulturskole
 • Kinodrift
 • Bibliotek og Av-sentral
 • Forebyggende barne-  og ungdomsarbeid inkl. sekretariatsfunksjon Kragerø Ungdomsråd og Skagerraksbankens ungdomsfond
 • Barnefattigdom
 • Drift fritidsklubb og Ferieaktiviteter for skoleelever
 • Idrett/Idrettsanlegg/ Nærmiljøanlegg/ Anleggsplan idrett, nærmiljø og fysisk aktivitet
 • Kultur- og anleggsmidler/Tippemidler/Arrangementsstøtte
 • Kunst- og Kulturformidling utsmykning
 • Kulturminner - Verneplan
 • Museumssaker
 • Kystkulturprosjektene
 • Kulturbasert næringsutvikling/Destinasjonsutvikling
 • Vennskapssamarbeid, internasjonale prosjekter/samarbeid EU, Armenia.
 • Drift av kultur- og aktivitetssenteret ”Senior’n"
 • "Aktiv omsorg"
 • Fritidstjenesten
 • Frivillighetsmelding
 • Foreninger og samarbeidsorgan - kontakt/møter lag - koordinering og samarbeid arrangementer

Hva har vi fått til i året som gikk

Kragerø kommune benytter Fyrmestereiendommen som en arena for å vise frem mangfoldet av kunstnere med tilknytting til Kragerø. Hensikten er å skape en arena for kulturbasert næring og et utstillingsvindu for kunstnere med tilknytting til Kragerø. Besøkstallene for utstillingen og kaféen er svært bra, og vi er godt fornøyd med slagstallene.
Ny leieavtale med Kystverket er inngått, hvor også assistentboligen nå er innlemmet.

Kragerø kommunes utsmykkingskomité har behandlet to saker i 2018, kunstnerisk utsmykking av Sannidal skole og plassering av en Khachkar, en armensk korsstein gitt i gave til Kragerø kommune. For kunstprosjektet ved Sannidal skole vedtok komitéen å invitere tre kunstnere til en lukket skissekonkurranse der Henriette Nilsens forslag ble valgt.

Jomfrulandsstipendet ble tildelt Marilynn Owens.

Kragerø kommune har tre lokale tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger; Kulturmidler, Anleggsmidler og Midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid. I 2018 mottok enheten i alt 80 søknader og det ble fordelt ca. kr 480 500,-til lag og foreninger via disse støtteordningene. I tillegg ble det til sammen fordelt kr 1 450 000,- i faste overføringer og garantier til festivaler, kor, korps friluftslivs-, idretts- og museumsformål og andre arrangementer.

Innenfor kunstfeltet har Kulturkontoret samarbeid med Kragerø Kunstforening når det gjelder Jomfrulandstipendet og Kragerø Faste Billedgalleri fører tilsyn med kommunes kunstsamling. Foreningene mottar et årlig fast driftstilskudd.

Utgivelse av brosjyremateriell for samordning og markedsføring av konserter, festivaler og utstillinger sommeren 2018 ble gjennomført i samarbeid med Visit Kragerø og inngår som en del av Kragerø Guiden. Nytt av året er at Kragerøguiden nå har fått nytt design.

Det har over en periode vært utfordrende å få representanter til Kragerø ungdomsråd (KUR). Dette har ført til svært liten aktivitet og det har derfor blitt satt i gang tiltak for å skape mer engasjement. Ansvaret for å få medlemmer til rådet er i større grad lagt over på den enkelte skole, noe som har gitt gode resultater og nærmere 20 ungdommer har meldt sin interesse og ønsker å drive med ungdomsrådsarbeid. 

Senior´n kan feire 10års jubileum i 2018. Det er en godt etablert og populær møteplass. I året som gikk har antall deltakere på aktiviteter økt, og det har kommet til en del nye yngre deltakere. Det har vært et godt samarbeid med de frivillige lagene Seniordans, Seniornett og Røde kors, samt med kommunens fysioterapeuter og KVS. Tilbudene er Turgruppe trim m/ fysioterapeut, Seniordans, Gladtrim, yoga, forskjellige datakurs og datasamlinger, bla. annet med elever fra Kragerø videregående skole. Det har vært arrangert kulturturer til Ælvespeilet, Ibsenhuset, Porselensmuseet og Brekkeparken med støtte fra Den kulturelle spaserstokken.

Fritidstjenesten behandler nye søknader om fritidskontakt og videreføring av avtaler er prioritert. Fritidstjenestens ungdomsklubb ble startet i 2018. Dette er et tilbud til ungdom som har avtale om fritidskontakt og videreføres i 2019.

Det er gitt ut tre brosjyrer med fokus på arrangementer og aktiviteter for målgruppe +55. HU-laget har deltatt på turneringer i Larvik og Frederikshavn, og er med i en egen håndball-serie for Telemark, Vestfold og Buskerud. Arbeidet med et digitalt lønnssystem for fritidskontakter ble igangsatt.

Samarbeidet med hjemmetjenestene i «Omsorg» er videreført med to møter pr. måned.  Fritidstjenesten er også med i Enhetsovergripende saksbehandlerforum, som behandler saker med sammensatte og store utfordringer.

Ungdomsklubben Kalas har vært svært godt besøkt i hele 2018. Klubbkveldene har et gjennomsnittsbesøk på 57 ungdommer på fredagskvelder, og 20 ungdommer på mandagskvelder. Vi avsluttet 2018 med et juleball, hvor ca 100 ungdommer møtte opp. Det er også gjennomført et prosjekt, over hele 2018, der vi har hatt en ernæringsfysiolog som har laget mat sammen med ungdommene cirka hver tredje fredagskveld.

Multi ungdomskafe har hatt åpent hele året, og treffer målgruppen godt. Det er også gjennomført et prosjekt, over hele 2018, der vi har hatt en ernæringsfysiolog som har laget mat sammen med ungdommene. Vi har også hatt juniorkafe for 5- 7 trinn hver fredag.

Etterskoletid på Kalas i Sannidal ble startet opp høsten 2018.

Ferieaktiviteter: Flere aktiviteter har blitt gjennomført i årets ferier, blant annet på Kragerø biograf, på biblioteket, og i svømmehallen. Vi arrangerte også matkurs, for forskjellige aldersgrupper (6- 18år). I høstferien ble også Camp Jomfruland gjennomført, en filmcamp for ungdom i samarbeid med Sørnorsk filmsenter.

I oktober ble årets tv aksjon gjennomført, i samarbeid med Kirkens bymisjon.

Arbeid for barn i lavinntektsfamilier: Utstyrsdepoet og kontingentkassa bidrar til at barn og ungdom kan delta i organiserte fritidsaktiviteter, og til innkjøp av utstyr til disse aktivitetene. Bursdag for alle. Det deles ut gavekort (via NAV), som barn kan bruke for å kjøpe bursdagsgaver, slik at de kan delta når venner har bursdagsfeiring. Kragerøkortet er delt ut til cirka 200 barn og ungdom i 2018.

Kulturskolen er fortsatt inne i en positiv utvikling. Nærmere 200 barn og ungdommer fra hele Kragerø deltar ukentlig på aktiviteter som er i regi av kulturskolen. Stadig flere lokale kulturaktører, skoler og barnehager ønsker å samarbeide med kulturskolen. Et nytt tilbud innen Visuell Kunst til elever som er knyttet til Kragerø Læringssenter/VO ble igangsatt høsten 2018. Det har også blitt gjennomført flere elevkonserter og samarbeidsprosjekter enn tidligere.

Kulturskolens er en viktig bidragsyter bl.a. i forhold til forebyggende arbeid, tilflytting, rekruttering til lokalt kulturliv, inkludering og integrering.

Kragerø bibliotek har i 2018 prioritert arbeidet med å klargjøre samlingen og bygget for meråpent bruk. Meråpent bibliotek betyr at innbyggere over 16 år kan undertegne en kontrakt som gir adgang til biblioteket i ubetjent tid, i praksis vil det si at biblioteket er åpent 07.00-23.00 365 dager i året. En total omlegging av bibliotekets samlinger og arbeidsmåter må implementeres, og arbeidet videreføres i 2019. Biblioteket gjennomførte parallelt med denne omleggingen flere arrangementer for både barn og voksne, samt klassebesøk. Bibliotekets ansatte har gjennom året deltatt på dagskurs relevante for drift av biblioteket. Skolebibliotekene er i ferd med full gjennomgang av sine samlinger, og i 2018 ble Sannidal barneskole prioritert i forbindelse med nybygget der.

Kragerø har inngått samarbeid med en ny vennskapsby, Gyumri i Armenia. Fokus skal bl.a. være kultur og i høsten 2018 besøkte Kantoriet Jerevan og Gyumri.

I 2018 fikk Kragerø stadion tildelt kr 1 000 200,- i spillemidler til ny avlastningsbane med kunstgress. Tufteparken i Kirkebukta fikk tildelt kr 191 000.- . Anleggene på Livsløpsparken nådde ikke opp i fordelingen.

Byfesten ble også i 2018 en hyggelig sommeropplevelse med innslag fra mange artister, barne- og familieaktiviteter samt bryggedans.

Gjennom Munch-nettverket er det inngått samarbeidsavtale med Innovasjon Norge.

Kragerø Biograf fikk installert nytt Dolby Atmos lydsystem i juni. Kinoen hadde et besøk som er det beste på mange år.  Filmen «Mamma Mia – Here we go again» satt besøksrekord.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

«En plass – flere rom» - Bolyst – oppgradering av kirkeområdet: Grunnet omdisponeringer i investeringsbudsjettet har ikke opprustningen av kirkeområdet blitt gjennomført, heller ikke er prosjekteringen av Minneparken påbegynt.

Utfordringer i året som kommer

Som en aktør i det forebyggende folkehelsearbeidet jobber Senior´n med målsettingen om at flest mulig skal kunne bo trygt og godt, lengst mulig, i egen bolig. Senior´n har tilbud for fysisk og psykisk god helse. Vi ønsker også å være en arena for bevisstgjøring og selvutvikling gjennom foredrag, kurs, diskusjonsgrupper o.l.

Det store behovet for opplæring i digitale medier blant seniorer, blir også en utfordring å håndtere fremover. Vi registrerer en økning av nye søknader om fritidskontakt. Søkernes utfordringer blir stadig mer sammensatte og omfattende. Fritidstjenesten deltar på møter med andre kommunale virksomheter og enheter for å komme frem til gode løsninger for de det gjelder. 

Med henvisning til frivillighetsemeldingen skal samarbeidet med lag og foreninger prioriteres, blant annet gjennom partnerskapsavtaler.  Dette er avtaler som inngås mellom kommunen og den enkelte forening for å få til enda bedre tilbud om fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme 18,2 mill
Antall ansatte 37 + 90 fritidskontakter
Sykefraværsprosent 10,6%

Tilbakemelding