Virksomhet Eiendom

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Hovedoppgaver er Forvaltning – Drift – Vedlikehold knyttet til kommunale bygg som har en bygningsmasse på ca 60.000 m2. Bygningsmassen består av skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, omsorgsboliger, kontorlokaler, idrettshall og svømmehall. Disse bygningene har også store uteområder og anlegg som skal forvaltes/driftes/vedlikeholdes.

Hva har vi fått til i året som gikk

Sannidal skole ble overtatt etter ombygning innvendig og nytt tilbygg og Kragerø kommune har fått en flott skole. Sannidal skole fikk Byggeskikkprisen 2018.

Solcelletak er levert, montert og satt i drift på Kragerø kunstskole.   

Eiendom har hatt ansvar for istandsetting av hovedhuset og uthuset på Stangnes. Bygningene var i veldig dårlig stand, men er nå oppusset og tatt i bruk etter istandsettingen. Dette var et krevende, men veldig spennende prosjekt som ble utført i samarbeid med Miljødirektoratet.

Renovering av garderobene i Kragerø svømmehall og ombygning av u-etasjen i Kragerø brannstasjon er gjennomført i 2018.

 

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Eiendom fikk ikke igangsatt digitalisering av nytt FDV system for kommunale bygg, noe som vil gi oss bedre oversikt over byggene og lette arbeidet for våre driftsoperatører og renholdsoperatører.

Utfordringer i året som kommer

Økonomien blir største utfordringen i 2019: strømprisen har økt betydelig og noen anlegg trenger større vedlikehold som vil medføre høye kostnader.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme 30,7 mill
Antall ansatte 51
Sykefraværsprosent 10,0%

Tilbakemelding