Virksomhet Brann

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Kragerø brannvesen sine oppgaver kan deles i to: forebyggende og beredskap.

Beredskapsavdelingen er førsteinnsatsstyrke ved brann og ulykker i kommunen. I tillegg respondere brannvesenet på helseoppdrag, forurensing m.m

Forebyggende avdeling jobber for å redusere risiko for brann. Dette gjøres gjennom risikobasert forebyggende arbeid som tilsyn, opplæring, holdningskampanjer, hjemmebesøk og aktiv deltakelse i kommunens arbeide relatert til brann og ulykkesrisiko.
Feieravdelingen foretar tilsyn av fyringsanlegg og ildsteder i alle kommunes bygninger. Dette innebærer også feiing og tilsyn med fritidsboliger, som er nytt etter ny forebyggendeforskrift fra 2015.

Hva har vi fått til i året som gikk

Sommeren 2018 var ekstremt varm og tørr. Dette resulterte i at det ble gjort vedtak om forbud mot bruk av all åpen ild utendørs, og senere også restriksjoner for skogsarbeid for å prøve å forhindre skogbranner. Det ble likevel en hektisk sommer. Vi hadde flere skogbranner enn vanlig, selv om vi slapp billigere unna i forhold til Drangedal og andre kommuner i Telemark. Andre hendelser som bil- og båtbranner, bil- og båtulykker, bistand politi og ambulanse og forebyggende hendelser som slukking av bål og griller preget også sommeren.

I beredskapsavdelingen har en fått på plass flere rutiner, som sikrer god gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet med materiell og utstyr.

I 2018 fikk brannvesenet sin første befalsbil. Bilen er et kommunikasjonsknutepunkt og naturlig KO ved større hendelser. Vi fikk også vår første båt. Høsten ble brukt til istandsettelse av båten og opplæring av mannskaper til å kjøre båten.

Høsten 2018 begynte to nye feiere. De er nå i gang med å følge oppsatt plan for feiing av alle kommunes bygg. Omtrent samtidig begynte også nytilsatt branninspektør på forebyggende avdeling.

Brannstasjonens underetasje og deler av garasjen er ombygget. Avvik knyttet til ren og uren sone er lukket gjennom etableringa av garderober, dusjanlegg, vaskerom og tørkemuligheter. Det er også installert ventilasjonsanlegg, og etablert nye kontorer. 

 

 

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

I beredskapsavdelingen er alle prosjekter gjennomført. Årsarbeidsplan er også fulgt. Revisjon 2, høst på innsatsplaner, utgikk til fordel for klargjøring og rigging av brannbåten.

I forebyggende avdeling er det etterslep på tilsyn som følge av den manglende forebyggende stillingen. Dette etterslepet forutsettes å tas inn igjen i 2019.

Utfordringer i året som kommer

Prognosene brannvesenet får, fra blant annet DSB går i retning av at vi må forberede oss på flere langvarige hendelser, som flom, skogbrann og bortfall av viktig infrastruktur. Utholdenhet i form at tilstrekkelig materiell og utstyr vil være viktig, samt tilgang på reservestyrker. Samarbeid med andre brannvesen på tvers av kommunegrensen er også et viktig fokusområde.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme 12,3 mill
Antall ansatte 14,5 + 11 deltidsmannskap
Sykefraværsprosent 4,3 %

Tilbakemelding