Virksomhet Skole

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Kragerø kommune har fem grunnskoler som skal sørge for likeverdig opplæring for våre innbyggere i alderen seks til seksten år. Skolen skal forberede barna på livet og tilpasse opplæringa slik at alle har får de kunnskapene og ferdighetene de trenger.

Hva har vi fått til i året som gikk

«God start»

1. trinn, 5. trinn og 8. trinn representerer overganger i skolen, fra barnehage til skole, fra småskole til mellomtrinn og fra barneskole til ungdomsskole. I disse overgangene er barna ofte usikre og sårbare. Derfor har lærerne på disse trinna hatt et spesielt fokus på forutsigbarhet, trygge rammer og relasjonsbygging ved oppstart. En god skolestart er godt forberedt og godt organisert.

Plan for lese- og skriveopplæring

I 2018 ble det laga en lese- og skriveopplæring for elever på 1.-4. trinn. Planen beskriver metoder, kartlegginger og tiltak som skal brukes i kragerøskolene. Planen er en oppfølging av et utviklingsprosjekt i lesing som Kragerø kommune har hatt i samarbeid med Statped. Planen er ment å gjøre lese- og skriveopplæringen i kragerøskolene mer lik og systematisk.

STL+ «Å skrive seg til lesing gjennom lydstøtte»

Ved skolestart 2018 startet alle elever i første trinn, lese- og skriveopplæringa med metoden STL+. Elevene kan lære seg å lese via skriving med lydstøtte og ved at de uttrykker seg skriftlig på et tidlig tidspunkt i sin læringsprosess. Elevene skriver tekster på Chromebook og når de taster en bokstav hører de lyden i hodetelefonene sine. På denne måten kan de erfare sammenhengen mellom bildet av bokstav og lyden som hører til. Det blir lettere å skrive ordene riktig. Metoden inkluderer de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og digitale ferdigheter.

Med STL+ er det lettere å tilpasse opplæringa til det enkelte barn og kan bidra til å redusere behovet for spesialundervisning i skolen.

Lærerne har hatt oppfølging gjennom nettverk i skoleåret 2018-19. Neste år utvides metoden til også å gjelde andre trinn.

Entreprenørskap

Kragerøskolene har fokus på entreprenørskap og deltar i programmene til Ungt Entreprenørskap (UE). Elevene fra Kragerø har i flere år markert seg i fylkesfinalene både på barne- og ungdomstrinn. Slik var det også i 2018, da elever fra Kragerø skole gikk til topps i SMART – fylkesfinalen. Levangsheia skole deltok for første gang og kom på tredje plass. Kragerø ungdomsskole gikk også til topps i fylkesfinalen i Entreprenørskap, med elevbedriften «Norrøn magnet». 

Liv og røre i Kragerø
Kragerøskolene gikk i august 2015 i gang med prosjektet «Liv og røre i Kragerø» i samarbeid med Telemark fylkeskommune. Kragerø har vært pilotkommune og prosjektet har hatt følgeforskning. Prosjektperioden ble avslutta høsten 2018 og rapporten forteller at kragerøskolene her implementert Liv og røre-modellen i tilfredsstillende grad.

Liv og røre i Kragerø

Kragerø kommune har inngått en treårig videreføringsavtale med fylkeskommunen og arbeidet med fysisk aktivitet i læring, fokus på sunt kosthold og samarbeid med skolehelse- og tannhelsetjenesten fortsetter.

Liv og røre bærer også frukter på andre områder. Helles kole er visningsskole og flere av våre lærere brukes som foredragsholdere når nye kommuner som skal i gang med Liv og røremodellen. Høsten 2018 ble lærerne på Helle skole og Sannidal ungdomsskole invitert til å delta i utvikling av en ny utdanning innen fysisk aktiv læring ved senter for fysisk aktiv læring (SEFAL). En lærer fra Kragerø skole og en fra Sannidal skole er også med.


 

Her har vi det bra, her vil vi være!

I 2018 er det blitt utarbeida en ny plan for innhold og kvalitet i SFO. Den har fått navnet: Her har vi det bre, her vil vi være. Navnet forteller i seg selv mye om intensjonen med planen:

SFO er et sted der barn trives, utvikles og er trygge.

SFO er et sted barna ønsker å være

En rød tråd i planen er verdier og holdninger, henta fra Opplæringslova, læreplanens overordna del og kommunale vedtekter.

Grunnskolepoeng

Ungdomsskolene i Kragerø har de siste årene hatt gode resultater på eksamen og skårer over nasjonalt nivå i grunnskolepoeng. Det nasjonale snittet ligger i 2018 på 41,8 mens kragerøskolene får 42,7 poeng. Nivået har steget de siste årene, både i Kragerø og nasjonalt.

Matematikksamarbeid med Kragerø videregående

I 2018 startet ungdomsskolene og Kragerø videregående skole et samarbeid omkring matematikkfaget. Hensikten er å samarbeide om praksis, om vurdering og om læremidler for å sikre at elevene er bedre rustet til å møte kravene de møter på videregående.

TIK «Tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø»

Som en del av TIK er det etablert ressursteam på skolene. Ressursteamet består fast av rektor/inspektør/avdelingsleder, helsesykepleier, pedagogisk rødgiver og den læreren som har meldt sak til ressursteamet. Ved ønske eller behov er også barnevernet med.

Ressursteamet skal bistå skolene med råd, veiledning og eventuelt henvisning videre når det er barn som vekker bekymring. Bekymringen kan knytte seg til utvikling, trivsel, omsorg eller helse. Ressursteamet bruker «Sammenhengssirkelen» der målet er å finne hvilke faktorer som virker opprettholdende på barnets vansker.

«Ny» skole i Sannidal

Ved skolestart 2018 kom elevene ved Sannidal skole til en «ny» skole. Bygningene er renovert, påbygd og ombygd til en moderne skole som kan møte dagens krav til undervisningsrom. Elever, foresatte og ansatte har vært tålmodige og tilpasningsdyktige i byggeperioden og kan nå glede seg over å ta bygget i bruk.

 

 

 

 

 

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Fra handlingsplanen 2018 ble ikke følgende punkt fulgt opp:

Arbeidet med leseplaner er ikke ferdigstilt. Det gjenstår å utforme planer for 5.-7. og 8.-10.
Samarbeid med vitensenteret er avlyst på grunn av endrede forutsetninger i forhold til kostnad.
Den ønskede reduksjon av spesialundervisning har ikke blitt innfridd, men det er satt i gang tiltak som på sikt bør føre til reduksjon. Denne reduksjonen må man forvente at skjer gradvis over tid.                                                                                                                            

Utfordringer i året som kommer

Fagfornyelsen

Høsten 2019 kommer nye fagplaner som skal implementeres i skolene. Den overordna delen av lærerplanen har vært kjent en stund og skolene har jobba med å forstå hva dette betyr for oss. Fagfornyelsen signaliserer en omfattende endring i skolen, både når det gjelder form og innhold. Dette arbeidet tar vi for alvor fatt på fra november 2019 og arbeidet med innføring vil pågå fram mot 2022. Fagfornyelsen vil også medføre økte kostnader til digitalisering, annet utstyrt og læreverk.

Fagfornyelsen er et stort utviklingsprosjekt som er utfordrende i seg selv. Det blir viktig med en god plan og struktur på arbeidet.

Felles prinsipper for lekser

Kragerøskolene skal utarbeide felles prinsipper for lekser våren 2019. fra og med skolestart 2019 skal disse prinsippene tas i bruk i alle skolene. Det blir en utfordring å følge opp dette arbeidet og sørge for en lik forståelse hos alle kommunens lærere.

Lærernormen

Det er satt en minstenorm for hvor mange årstimer hver enkelt skole skal ha med pedagoger på hvert skoletrinn i grunnskolen (1.-4., 5.-7. og 8.-10.). I denne beregninga holdes timer til særskilt norsk- og spesialundervisning utenfor. For den enkelte skole vil det si at en økning antallet elever med enkeltvedtak innen disse områdene, vil føre til en nedgang i ressursen til de øvrige elevene på trinnet og det kan bli vanskelig for skolene å bemanne etter lærernormen innenfor de økonomiske rammene de har.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme

115,5 mill

Antall ansatte

164,5

Sykefraværsprosent

7,1 %

Elevundersøkelsen

Kragerøskolene skårer bra på alle områder i elevundersøkelsen. Her ligge kommunen på nasjonalt nivå eller over. På området læringskultur skårer kragerøskolene 0,3 poeng over nasjonalt nivå, noe som regnes som en signifikant forskjell.

Grunnskolepoeng

Ungdomsskolene i Kragerø har de siste årene hatt gode resultater på eksamen og skårer over nasjonalt nivå i grunnskolepoeng. Det nasjonale snittet ligger i 2018 på 41,8 mens kragerøskolene får 42,7 poeng. Nivået har steget de siste årene, både i Kragerø og nasjonalt

Nasjonale prøver

5. trinn: Gjennomsnitts resultatet i engelsk er 50 skalapoeng, lesing 49 og regning 48. Nasjonalt gjennomsnitt=50 skalapoeng

8. trinn: Gjennomsnitts resultatet i engelsk er 48 skalapoeng, lesing 48, regning 49. Nasjonalt gjennomsnitt = 50 skalappoeng

9. trinn: Gjennomsnitts resultatet i lesing og regning er 53 skalapoeng. Nasjonalt gjennomsnitt = 53 skalappoeng

 

Tilbakemelding