Årsberetning kommunalområde Oppvekst

Kort beskrivelse av kommunalområdet

Oppvekst består av de tjenestene som kommunen tilbyr til barn og unge som vokser opp i vår kommune. Det betyr at Helsestasjonen, de offentlige barnehagene og skolene og barnevernet hører inn under Oppvekst. Det samme gjør voksenopplæring og flyktningetjenestene. Innenfor kommunalområde oppvekst er det særlig fokus på å se den røde tråden i tjenestene. Vi har valgt å samles om en felles modell som skal kjennetegne måten vi jobber på – kalt Tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø (TIK-modellen). Det innebærer at ansatte skal ha fokus på de samme kjerneverdiene i sitt møte med barn med vekt på gode relasjoner. Vi skal undres over barna og være nysgjerrige, bekymre oss ved behov, men først og fremst bidra til barns utvikling innen gode og trygge rammer og forme morgendagens verdensborgere.

Målsettinger i året som gikk

Overgang mellom barnehage og skole/SFO skulle bedres og det skulle være stort fokus på god skolestart. Det skulle lages en felles plan for digitalisering i skole og barnehage. Modellen for Tverrfaglig tidlig innsats i Kragerø (TIK-modellen) skulle ferdigstilles og implementeres. I tillegg skulle tjenestene arbeide aktivt for å fremme et godt og trygt leke- og læringsmiljø gjennom en rekke tiltak.

Måloppnåelse i året som gikk

Overgangen for skolestarterne ble bedre gjennom en rekke iverksatte tiltak; de fikk starte på SFO før skolestart og kjent barnehagepersonal fulgte dem inn i ny SFO-hverdag. Evalueringen viser at tiltaket ble tatt svært godt imot og vil bli videreført. Skolestartere i 1. og 8. klasse nøt godt av det PPT-ledede prosjektet «God start» med veiledning til lærerne for å styrke klasseledelsen i de sårbare overgangene. Dette tiltaket er tatt godt imot av lærerne og vil bli videreført i 2019 og overgangen til mellomtrinn innlemmes i veiledningen.

Det er etablert en felles digitaliseringsplan for skole og barnehage, men det er ikke utviklet en kompetanseplan slik målsettingen var. Dette har delvis med personalressurser å gjøre. I 2019 utlyses det en prosjektstilling innen IKT hvor målsettingen er å få fart på satsingen. Et stort digitalt fremskritt tok mye av ressursene i 2018 ved at all bokstavinnlæring nå foregår på chromebooks og ved bruk av den nye metoden Skrive seg til læring (STL+-metoden). Metoden har vist seg svært effektiv og vil ventelig føre til en økning i barnas lese- og ikt-ferdigheter.

Tjenestene i Oppvekst jobber nå konkret sammen gjennom etableringen av ressursteam på skoler og TIK-team for barnehage, som en del av TIK-modellen. Dette skaper en større kontaktflate mellom tjenestene og modellen vurderes som etablert. Modellen inneholder i tillegg et verdisett basert på gode relasjoner, og tjenestene har jobbet aktivt med denne rammen for tjenestene gjennom året. Dette harmonerer godt med innholdet i de nasjonale kravene som er satt til tjenestene blant annet gjennom ny Overordnet del for læreplanene og Rammeplan for barnehage. 

Utfordringer i året som kommer

Utfordringen for tjenestene i Oppvekst at barnefødsler reduseres og at antallet flyktninger går ned. Det er utfordrende for organisasjonen å ha utvikling innen kvalitet for et kvantitativt lavere antall tjenestemottagere. I 2019 skal det vurderes kostnadsreduserende tiltak innenfor barnehage, skole på kort og lang sikt. I forhold til økonomiplanen skal kommunalområdet reduseres med ca 11 millioner i ramme fra 2020, og det oppleves som en kolossal utfordring.

Nøkkeltall for kommunalområdet

Økonomisk ramme

227 184 122

Årsverk

338

Sykefraværsprosent

7,25 %

Antall ledere i videreutdanning

2

Antall barnehagelærere i videreutdanning

1 (vår) og 6 (høst)

Antall lærere i videreutdanning

8 (vår) og 11 (høst)

Tilbakemelding