Virksomhet Kompetanse og integrering

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Virksomheten består av voksenopplæring, flyktningtjeneste, avdeling for enslige mindreårige flyktninger og spesialundervisning for voksne. Voksenopplæringen tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap og grunnskole for voksne. I samarbeid med fylkeskommunen tilbyr man i tillegg undervisning i kombinasjonsklasser og studiekompetanse. Voksenopplæringen er også medlem i studiesenteret.no som tilbyr høyskolestudier over nett. Flyktningtjenesten følger opp flyktninger innenfor fem-årsperioden fra bosetning, til oppfølging i og i etterkant av introduksjonsprogrammet. Avdeling for EM følger opp enslige mindreårige flyktninger bosatt i Kragerø kommune. Spesialundervisning for voksne er en lovpålagt oppgave som gis til voksne med rett på spesialundervisning etter opplæringsloven.

Hva har vi fått til i året som gikk

I 2018 avsluttet hele 26 personer programmet, og måloppnåelsen var på hele 85 %, når vi teller med overgang til grunnskole for voksne.

I løpet av året som har gått har virksomheten arbeidet aktivt for å tilpasse seg en nedgang i antall elever/flyktninger. I 2018 har dette særlig gjaldt avdeling for EM. Kommunens siste bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger ble avviklet september 2018, og det er blitt etablert et oppfølgingsteam, som følger opp de enslige mindreårige. Overgangen til oppfølgingsteam har fungert godt, og tilbakemeldingen fra mottakerne av tjenesten er god.

Gjennom 2018 er det også blitt jobbet med markedsføring av høyskoletilbudet på nett. I tillegg til flere informasjonsmøter er det blitt utarbeidet et nyhetsbrev som sendes ut seks ganger i året til næringslivsforeningen, andre samarbeidspartnere, og publiseres på kommunens nettsider

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

I løpet 2018 er alle tiltak i handlingsplanen blitt gjennomført, men mange av områdene skal virksomheten jobbe videre med også i 2019. Samarbeid med andre instanser blir bare mer og mer viktig, og arbeidet med dette vil fortsette også i 2019. Markedsføring av studietilbud likeså.

Utfordringer i året som kommer

Den største utfordringen i året som kommer er nedgangen i antallet elever på Voksenopplæringen, samt nedgangen i antallet flyktninger kommunen blir anmodet om å bosette. Det vil kreve ytterligere behov for nedskalering av driften gjennom 2019 og 2020.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme

20,4 mill

Antall ansatte

29

Sykefraværsprosent

6,3%

Kvalitet på tjenestene

Måloppnåelse introduksjonsprogram 85 %

Gjen.snittskarakter grunnskole for voksne 3,0

Gjen.snittskarakter studiekompetanse 3,7

Tilbakemelding