Helsestasjonen

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Virksomheten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Hovedoppgaven i virksomheten består av helsetjenester for gravide på helsestasjon, helsestasjon for barn med 14 konsultasjoner, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, smittevern, reisevaksinering, helsekoordinator for flyktninger og SLT-koordinator.

Hva har vi fått til i året som gikk

I mai 2018 inngikk Kragerø helsestasjon- og skolehelsetjeneste en avtale med fagprogrammet CGM journal om installasjon av tjenestebasert adressering (TBA). Det betyr at helsestasjon- og skolehelsetjenesten nå kan motta labsvar, epikriser og journaloverføringer, samt sende henvisninger elektronisk. Det har stor betydning for at helsestasjon for ungdom og helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan komme tidligere inn, gjøre samarbeidet enklere og tilby tjenester som er i tråd med det som er sterke anbefalinger i de nasjonalfaglige retningslinjene både av helsesykepleier, jordmor og lege.

Gjennom prosjekt delfinansiert av Helsedirektoratet fikk helsestasjonen sertifisering som Ammekyndig helsestasjon i 2018. Innenfor det samme prosjektet har tjenesten styrket sin posisjon innen TIK-modellen i kommunen og dette arbeidet vil videreføres i 2019. Virksomheten erfarer å ha fått til et godt tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager. Helsesykepleiere er en del av det tverrfaglige samarbeidet, og deltar på ressursteam og TIK team hver uke. Skolehelsetjenesten deltar aktivt i samarbeidet rundt «Liv og røre».

Virksomheten har fokus på at tjenestene som ytes skal være forsvarlige. Det innebærer at de er av god kvalitet, ytes i tide og tilbys i tilstrekkelig omfang. I 2018 har det blitt innført faste fagdager for å prioritere fagutvikling, kunnskapsdeling, evaluering og kvalitetssikring av tjenestene i henhold til retningslinjene. I 2018 har skolelege og helsesøster gjennomført skolestartundersøkelsen sammen ute på skolene.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

I følge nasjonalfaglige retningslinjer for barsel anbefales det hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter hjemreise. Virksomheten vil tilstrebe å få på plass rutine og få gjennomført hjemmebesøk av jordmor. Selv om det har blitt gjort interne systematiske tiltak må det påberegnes avvik som følge av at virksomheten har en 50% jordmorstilling.

Utfordringer i året som kommer

Virksomheten blir påvirket av de utfordringene kommunen står overfor med lavere fødselstall og forventet kutt i økonomisk ramme fra 2020. Folkehelseprofilen og resultater fra Ungdata undersøkelsen 2018 viser at kommunen har sosiale utfordringer, og en bekymring er spesielt den opplevde barnefattigdommen.

I 2017 innførte Helsedirektoratet nye nasjonalfaglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Disse retningslinjene er styrende og normgivende dokument med sterke anbefalinger, og har kommet med tre ekstra konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet og flere oppgaver i skolehelsetjenesten. Utfordringen vil være å få gjennomført alle oppgavene med nåværende bemanning på tross av lavere fødselstall.

Helsedirektoratet har bestemt at det skal innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge fra 1. januar 2019. Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten sin rolle her er foreløpig uavklart. 

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme

6,0 mill

Antall ansatte

9,22

Sykefraværsprosent

2,5%

Antall født

62

Tilbakemelding