Barnevern

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Vestmar barneverntjeneste utøver barneverntjenesten for Drangedal og Kragerø kommune. Målet for Vestmar barneverntjeneste er å ha et robust og tilgjengelig barnevern med høy kvalitet og kompetanse.

Hva har vi fått til i året som gikk

Vestmar barneverntjeneste er en del av Tidlig innsats i Kragerø (TIK-modellen) og har deltatt i etableringen av ordningen. Det er utarbeidet en regional plan for kompetanseheving for barneverntjenestene som innebærer at Vestmar barnevern sammen med barneverntjenestene i Telemark får statlige midler til kompetanseheving. Fylkesmannen disponerer midlene og har ansvaret for innhold og utvikling. Det er har vært et høyt fokus på økonomien i tjenesten i 2018, da det har vært en tendens til at tjenesten har hatt et overforbruk tidligere år. Det økonomiske resultatet for 2018 er i så måte gledelig med kun et beskjedent merforbruk.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Vi nådde ikke målet på 8% sykefravær.
Vi fikk ikke gjennomført en planlagt brukerundersøkelse.
Vi hadde mange avvik ift Lov om barneverntjenester, spesielt ift overholdelse av frister.
Vi fikk anbefalinger til forbedringsområder fra Telemark kommunerevisjon.

Utfordringer i året som kommer

Få ned sykefraværet.
Gjennomføre brukerundersøkelse.
Jobbe mot å unngå avvik ift Lov om barneverntjenester.
Følge anbefalingene i rapport om forvaltningsrevisjon fra Telemark kommunerevisjon.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme

19,0 mill

Antall ansatte

11,4 Kragerø og 4,0 Drangedal  
totalt 15,4 

Sykefraværsprosent

11,0% 

Tilbakemelding