Virksomhet barnehage

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

Barnehagen er det første steget i Utdanningsløpet. Det betyr at alt det et barn lærer, opplever og erfarer når det går i barnehagen gir viktig grunnlag for alle de åra barnet skal gå på skolen seinere.

I dag begynner de aller fleste barna i barnehagen når de er ett eller to år. Foreldrene skal være trygge på at barnet deres får omsorg, hjelp og støtte når de leverer barnet sitt. I løpet av en barnehagedag skal barnet leke og utvikle seg sammen med andre. Og gjennom varierte og tilpassa aktiviteter og opplevelser lærer barnet om seg selv, andre mennesker og omgivelsene.

Hva har vi fått til i året som gikk

SMART oppvekst

I 2018 har alle barnehageansatte begynt å jobbe etter prinsippene i SMART oppvekst, der det fokuseres på den enkeltes styrker og trenes på inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE.
Det tar tid å innføre noe nytt, derfor har barnehagene satset fullt på innføring av SMART oppvekst, og derfor ikke startet flere utviklingsarbeid.
 

"Tidlig Tverrfaglig Innsats i Kragerø – TIK"

Barnehagene er en sentral aktør i Kragerø kommunes satsing; «Tidlig Tverrfaglig Innsats i Kragerø – TIK».

TIK modellen består av handlingsveiledere fra den første bekymringen oppstår via tverrfaglig samarbeid og tilbake igjen, eller eventuelt til videre henvisning.

Modellen bygger på en grunnmur, vist som en grønn ramme rundt modellen, som beskriver hva slags allmennpedagogikk, og ikke minst voksenadferd, som kan hindre eller redusere vansker hos barn og unge.

Det tverrfaglige teamet TIK team som består av representanter fra helsestasjonen, PPT og barnevern skal bistå barnehagene med råd, veiledning og eventuelt henvisning videre når det er barn som vekker bekymring. Bekymringen kan knytte seg til utvikling, trivsel, omsorg eller helse. Teamet bruker «Sammenhengssirkelen» der målet er å finne hvilke faktorer som virker opprettholdende på barnets vansker.

Barnehagene skal ha prøvd ut ulike tiltak og evaluert virkningen av disse før de kommer i TIK team.
 

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Fra handlingsplanen 2018 ble ikke følgende punkt fulgt opp:
«Avklare og kartlegge barnehageansatte IKT kompetanse for å kunne utnytte mulighetene i fag- og dataprogrammer og kommunikasjonsverktøy.»

Utfordringer i året som kommer

Det blir født få barn i Kragerø, noe som igjen fører til at det er færre som trenger barnehageplass. Dette vil kunne medføre endringer i barnehagestrukturen og behovet for ansatte i barnehagene.

Det er innført en ny nasjonal bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene. For barnehagene i Kragerø medfører dette ingen endringer i og med at kommunen allerede hadde det anbefalte antall pedagoger og grunnbemanning. Barnehagene opplever likevel at det er for stor del av dagen det ikke er fullt personale tilstede med barna. En av grunnen til dette er at barna er lengre i barnehagen, det vil si at de blir levert tidligere og blir hentet seinere. Dette innvirker på mulighetene til få avviklet ferie for personale i løpet av året, og kan også påvirke noen av de tilleggsoppgavene barnehagene har utover det pedagogiske arbeidet og selvfølgelig omsorgen alle barna skal ha.

Kompetanseheving innenfor TIK arbeidet kommer i tillegg til implementering av Rammeplanen for barnehagens innhold. Utdanningsdirektoratet har innført en ny ordning i forhold til tildeling av kompetansemidler til barnehagene.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme

60,6 mill

Antall barn i barnehagene pr. 15/12 2018

406 barn

  • 341 i kommunale barnehager
  • 65 i private barnehager

Antall som mottar gratis kjernetid (utfra inntektsgradert foreldrebetaling)

75 husholdninger

Foreldretilfredshet (2017)

4,7 av 5,0

Antall ansatte

75 ansatte i grunnbemanningen

Sykefraværsprosent

7,9 %

Utdanningsnivå personale

56,6 % Barnehagelærere og andre høyskoleutdannende

22,2 % Fagarbeidere

13,3% Assistenter

Tilbakemelding