Vedtekter

Kragerø kulturskole er en arena for kulturell glede, utfoldelse og mestring.

Kap. 1                                        Formål
Alle kommuner er i henhold til Opplæringsloven §13-6 pliktig til å ha et musikk- og kulturskoletilbud. Kulturskolen skal gi undervisningstilbud av høy kvalitet innen ulike kunstfag. Barn og ungdom er hovedmålgruppe for kulturskolens tilbud.

Kulturskolen skal være:

 • En skole som gir opplæringstilbud av høy kvalitet innen estetiske fag.
 • Et sted hvor elevene får delta i meningsfylte og stimulerende kulturaktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling.
 • Et sted som verdsetter elevenes mangfold og utvikler den enkeltes potensial.
 • Et sted som fremmer glede i skapende virksomhet og kunstnerisk utvikling hos elevene.
 • Et sted der elever og foreldre er trygge og opplever samhold.

Kap. 2                                        Serviceerklæring

Dette kan brukerne forvente seg av kulturskolen:

 • Gir undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag.
 • Gir opplæring tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, interesser og nivå.
 • Gir opplæring innenfor tydelige og faste rammer.
 • Gir både faglig og sosial utvikling for eleven.
 • Har god standard på undervisningslokalene, både i forhold til undervisningen og i forhold til inneklima/helse.
 • Undervisning organisert enten som enkeltundervisning eller i grupper.
 • Deltagelse ved konserter og andre arrangementer.
 • Være rådgivende ved anskaffelse av eget instrument.
 • Foretar jevnlige brukerundersøkelser.
 • Er læreren syk eller forhindret fra undervisningen forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar.
 • Dersom søker får plass ved høstens opptak gis det beskjed om dette før skolestart.
 • Kulturskolens tilbud er i utgangspunktet for barn og ungdom, men voksne kan også søke om elevplass.
 • Får tilbud om konferansetime/samtale en gang pr. skoleår.

Kap. 3

Dette forventer kulturskolen av eleven:

 • At eleven møter til rett tid og godt forberedt til undervisningen
 • At eleven setter av tid til å være med på konserter og prosjekter utenom den ukentlige undervisningen
 • At elevreglementet overholdes

Kap. 4

Dette forventer kulturskolen av foresatte:

 • At de oppmuntrer og støtter barna, og legger forholdene til rette for daglig øving hjemme.
 • At de melder fra til lærer dersom eleven skal være borte fra undervisningen.
 • At de tar kontakt med læreren dersom de har spørsmål, eller ønsker å komme med innspill til undervisningen.
 • At de har hovedansvaret for at utleieinstrumentet blir tatt godt vare på.
 • At de gjør seg kjent med elevreglementet til kulturskolen.
 • At de buker det elektroniske skjemaet for innmelding, utmelding, samt bekreftelse av elevplass (for å beholde plassen) innen angitte tidsfrister.

Kap. 5                                        Elevreglement

 1. Eleven tas opp for ett skoleår av gangen.
  Påmeldingen er bindene og gjelder i utgangspunktet for hele skoleåret.
   
 2. Faktura for elevkontingent sendes ut en gang pr. semester. Kommunestyret vedtar satsene.
   
 3. Slutter eleven i løpet av semesteret betales full semesteravgift.
  Dette gjelder ikke hvis eleven slutter i løpet av de 3 første ukene da de regnes som prøvetid. Ønsker eleven å slutte til jul må det gis beskjed innen 1. januar. Utmelding skal skje ved bruk av elektronisk skjema for opptak og utmelding.
   
 4. For lengre tids sykdom og ved flytting kan kontingentsatsen reduseres i forhold til tiden eleven ikke har fått undervisning. Forutsetningen for en slik reduksjon er at skolen får skriftlig beskjed om sykdom/flytting.
   
 5. Innvilget elevplass beholdes i prinsippet til man selv sier den opp. Det forutsettes at foresatte leverer et elektronisk påmeldingsskjema før hvert skoleår innen angitt frist.
   
 6. Blir skolens instrumenter påført skade ved uforskyldt uhell, rapporteres dette skriftlig. Da vil kulturskolen betale reparasjonene/erstatningen. Skyldes skaden skjødesløs behandling, må eleven/foresatte selv betale reparasjonene/erstatningen.
   
 7. Elever kan miste sin elevplass ved gjentatt ugyldig fravær, ved manglende interesse, ved manglende betaling eller ved dårlig oppførsel.
   
 8. Hvis undervisningen blir avlyst mer enn tre ganger pr. semester har eleven rett til redusert semesteravgift.

Kap. 6                                        Opptak og utmelding

For å søke plass ved kulturskolen:

For å bekrefte elevplassen for neste skoleår eller ved utmelding brukes samme skjema.

Kontaktinformasjon:
Kragerø kulturskole
Gamle Kragerøvei 4
3770 Kragerø

E-post: thomas.moen@kragero.kommune.no eller kulturskolen@kragero.kommune.no

Tlf. 902 49 311

Tilbakemelding