Trygghetsalarm

Eldre personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er en sensor som for eksempel kan bæres i et smykke rundt halsen eller på håndleddet.

Beskrivelse

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Ved behov for bistand kan kommunens personell rykke ut hele døgnet hvis alarmen går dersom hjemmesykepleien vurderer det som nødvendig.

Dersom du har behov for tilsyn fra lege må du ringe legevakt på tlf 116117 eller tlf 113 dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp. Akutte henvendelser bør alltid gå til legevakt eller direkte til tlf 113 dersom alvorlighets-graden i situasjonen tilsier det.  

Målgruppe

Kommunen vurderer om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjenestene, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker.

Når kommunen vurderer om du skal få trygghetsalarm vil de ofte se på blant annet:

  • Har du en sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp?
  • Er det fare for at du kan falle og skade deg?
  • Har du problemer knyttet til utrygghet eller engstelse?

Søknadsbehandling

Hvis du har behov for trygghetsalarm kan du søke kommunen om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til Tjenestekontoret. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse enten du får innvilget trygghetsalarm eller ikke.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tilbakemelding