Kreftsykepleier

Vår kreftsykepleier har god kompetanse om kreftomsorg i ulike sykdomsfaser, og tibudet er tilgjengelig for både pasienter og pårørende. Kreftsykepleier har et koordineringsansvar i kreftomsorg og lindrende behandling. Tilbudet er gratis, og det kan tas direkte kontakt.

Kreftsykepleier har rollen som kreftkoordinator i “Pakkeforløp hjem” for kreftpasienter, pårørende, familie og barn. Kreftsykepleier følger pasienter i alle faser av kreftsykdommen, og har et tett samarbeid med Palliativ Enhet ved Sykehuset Telemark. 

Kreftsykepleier skal:

  • Følge opp gode rutiner for tverrfaglig samarbeid og samhandling som sikrer den palliative pasienten kontinuitet og sammenheng i behandlingstilbudet
  • Bidra til forutseende planlegging ved endring i hjelpebehov
  • Gjennomføre førstegangsbesøk og vurdere paseintens helsetilstand, situasjon og nettverk
  • Tilby oppfølgingssamtaler på telefon og/eller nye hjemmebesøk
  • Sørge for jevnlig dialog med pasient, pårørende og pasientens fastlege
  • Bidra til å sikre oppfølging av barn og ungdom som pårørende
  • Formidle videre kontakt dersom du har behov for andre kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Verdier: Respekt, livskvalitet, livshjelp, omsorg og samarbeid.

Formål:  Kreftsykepleier har et medansvar for planlegging av av kompetanseheving, samhandling og samarbeid, og bidrar på denne måten til at kreftpasienter og pasienter med behov for lindrende behandling pasienter samt deres pårørende  opplever god kvalitet i alle nivå av den kommunale helsetjenesten. 

Kreftsykepleier i kommunen kan kontaktes på dagtid (mandag til fredag) på telefonnummer 9414 3787. 

Kontaktinfo

Lillian Thorsen
Spesialsykepleier
E-post
Mobil 94 14 37 87

Tilbakemelding