Helsehjelp i hjemmet / hjemmesykepleie

Helsehjelp i hjemmet gis når behovet tilser dette, slik at personer med helseutfordringer kan bo og leve i egen bolig så lenge det er forsvarlig. Helsetjenester i hjemmet gis ut i fra en individuell vurdering.

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp til syke og personer med ulike bistandsbehov i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, ernæring, hjelp til medikamenthåndtering, hjelp til opptrening/vedlikehold av ferdigheter for at du skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleien bistår pasienter i oppfølging av alvorlig sykdom i samarbeid med pasient, pårørende og fastlege, og legger til rette for individuell tilpasset omsorg til alvorlig syke og døende.

Hjemmesykepleien har fokus på pasientens mål for egenmestring, og det satses på bruk av velferdsteknologi som kan bidra til at du selv kan mestre hverdagen hjemme. Overordnet mål for hjemmesykepleien er å fremme helse og forebygge sykdom eller skade. Det er viktig at du som pasient benytter egne ressurser og deltar aktivt i behandlingstiltakene, slik at du opplever størst mulig mestring av egen hverdag.

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta helsehjelp i hjemmet, eventuelt i kombinasjon med tjenester som hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi.


Det kreves ikke vederlag for tjenesten.

Søknadsbehandling

Søknad om helsehjelp i hjemmet sendes til Tjenestekontoret. Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre søknaden, og normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et individuelt vedtak, med en begrunnelse for innvilgelse eller begrunnelse for et  eventuelt avslag.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Statsforvalteren I Vestfold og Telemark.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen v./ Tjenestekontoret eller direkte til tjenesteytende avdeling.

Tilbakemelding