Praktisk bistand / hjemmehjelp

Beskrivelse

Praktisk bistand er et tjenestetilbud til personer som grunnet helsesvikt eller funksjonshemming  har behov for hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet.

Tiltaket tar sikte på å yte enklere tjenester til personer som pga sykdom, funksjonshemming eller av andre årsaker ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv for et kortere eller lengre tidsrom.

Du kan søke om praktisk bistand/hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring av rom som er i daglig bruk, vask av klær og sengetøy, hjelp til enklere personlig stell som av- og påkledning og evt. dusj / bad, å bestille husholdningsvarer, enkel matlaging og / eller oppvarming av et måltid, osv. 

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Kriterier

Du har krav på praktisk bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Pris

Betalingen baserer seg på en abonnementsordning hvor man får tjenester etter behov og betaler etter inntekt. Satsene vedtas årlig av kommunestyret.

Hvis hjemmehjelperen bare skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal tjenesten være gratis.

Søknadsbehandling

Søknad om praktisk bistand sendes til Tjenestekontoret. Kommunen vil innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak som beskriver hva tilbudet inneholder, og orientering om egenbetaling.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tilbakemelding