Hjemmehjelp

Beskrivelse

Hjemmehjelpsordningen er et hjelpetilbud til personer med helsesvikt eller funksjonshemming.

Tiltaket tar sikte på å yte enklere tjenester til personer som pga sykdom, funksjonshemming eller av andre årsaker ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv for et kortere eller lengre tidsrom.

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring av rom som er i daglig bruk, vask av klær og sengetøy, hjelp til enklere personlig stell som av- og påkledning og evt. dusj / bad, å bestille husholdningsvarer, enkel matlaging og / eller oppvarming av et måltid, osv. 

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Målgruppe

Personer med helsesvikt eller funksjonshemming.

Kriterier

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Pris

Betalingen baserer seg på en abonnementsordning hvor man får tjenester etter behov og betaler etter inntekt. Satsene vedtas årlig av kommunestyret.

Hvis hjemmehjelperen bare skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal tjenesten være gratis.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Oppdatert

03.08.2017 15:17:49

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kontaktinfo

. Tjenestekontoret
E-post
Telefon 35 98 50 00