Hummer forvaltning

Det er opprettet en marinfaglig gruppe som samarbeider med kommunen om marinfaglige spørsmål. Gruppa består i dag av følgende personer:

Jens Petter Ramberg, Per Erik Schulze, Arnfinn Jensen, Chris Appleby, Roar Thorsen, Terje Mindrebø, Håkon Ljosland, Gotfred Nilsen og Elke Karlsen.

I 2015 fikk Kragerø sitt første hummer fredningsområdet ved Jomfruland (innenfor linjen til høyre). Det gjennomføres prøvefiske hvert år i september for å følge med på utviklingen av hummerbestanden i og utenfor dette fredningsområdet.
 
Høsten 2019 fikk Kragerø sitt andre fredningsområde for hummer utenfor Valberg-Kragerøhalvøya (innenfor den røde linjen til venstre)

Klikk for stort bilde 

Med gode erfaringer fra området ved Jomfruland de siste årene håper kommunen å få flere og større hummer i fredningsområdene, og at bestanden kan spre seg til andre steder i skjærgården.

Fredningsområder har følgende bestemmelser i en egen forskrift: Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i områdene avgrenset av de angitte posisjoner (jf. kartvedlegg).

Lenke til forskriften

Valbergområdet ble allerede tidligere utredet som et egnet hummerbevaringsområde, men den gangen ble fredningsområdet ved Jomfruland prioritert. Valbergområdet har gode hummerhabitater og fredningen vil bidra til at bestanden kan ta seg opp igjen, slik det har vist seg andre steder med samme form for fredning.

Etter forslag fra Fiskeridirektoratet har kommunen innhentet uttalelser fra Telemark NJFF og Telemark Fiskerlag.

  • Telemark NJFF har hatt kontakt med Levangsheia JFF angående saken. De mener nå, som tidligere, at de er innforstått med at man må frede noen områder for å øke bestanden, men at alle nye områder som fredes også betyr at det blir hardere fisket i andre områder.
  • Telemark NJFF ser også denne utfordringen, men har veid dette opp mot at man mest sannsynlig vil øke bestanden i et nytt område (Valberg) og støtter opp om det nye området. Telemark NJFF mener videre at man bør frede området innenfor et tidsperspektiv på 5 år i utgangspunktet og så vurdere effekten av dette før man tar nye steg i forvaltningen.
  • Telemark fiskerlag støtter etablering av det foreslåtte bevaringsområdet for hummer og foreslår å evaluere ordningen etter en femårsperiode.

 

Fra prøvefiske etter hummer ved Jomfruland i 2020 har vi fått følgende resultater:

23 hummer innenfor fredningsområdet og 5 i et tilsvarende stort område utenfor fredningsområdet. Her følger resultat fra alle år med prøvefiske etter hummer.

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Elke Karlsen
Miljørådgiver
E-post
Mobil 992 05 797
Rådgiver

Kartpunkt