Konsesjon og boplikt ved kjøp av eiendom

Kragerø kommune ønsker å legge til rette for et levende lokalsamfunn og styrke bosettingen i hele kommunen. Det er derfor innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, det vil si boplikt på alle boliger, for å hindre at helårsboliger blir kjøpt opp og brukes som hytter.  

Målgruppe:

Boligkjøpere i områder med nedsatt konsesjonsgrense (boplikt). I Kragerø gjelder dette i hele kommunen for bebygde boligeiendommer under 100 da.

Kriterier/Vilkår:

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, i områder som er regulert til boligformål (gjelder også eiendom med bebyggelse som er under oppføring)
  • Ubebygd tomt som er regulert til boligformål

Lover og retningslinjer

Se spesielt konsesjonsloven §§ 5, 7, 10 og kapittel 5.

Forvaltningsloven

Konsesjonsloven

Konsesjon og boplikt (rundskriv)

Konsesjonsfritt erverv/kjøp av boligeiendom:

Du behøver ikke søke konsesjon, og kan sende inn "Egenerklæring om konsesjonsfrihet"/skjema LDIR-356 B dersom følgende kriterier er oppfylt:

- Dersom eiendommen skal brukes til fast bosetting.

- Dersom du overtar boligeiendom fra nær familie. Det regnes som nær familie dersom du er tidligere eiers ektefelle, samboer jfr. arvelovens § 28 a, eventuelt har overtatt eiendommen i uskiftet bo, eller er beslektet med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i rett opp- eller nedstigende linje eller i første sidelinje til med barn av søsken (nevø/niese) eller er i svogerskap med tidligere eier i rett oppstigende linje.

Hvem kan jeg erverve konsesjonsfritt fra?

Hvem kan jeg overdra konsesjonsfritt til?

Ervervet/kjøpet er bare konsesjonsfritt når en eller flere av tidligere eiere i nær familie har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 år.  

Boplikten er overholdt når eieren har sørget for at noen er registrert som bosatt på eiendommen i folkeregisteret, jfr. Lov om folkeregistrering. Det må være meldt flytting til eiendommen innen 1 år etter overdragelse. 
Tidligere unntak om at boplikten i særskilte tilfeller kunne oppfylles ved 50 % døgnhvile, er bortfalt fra juli 2009.

Dersom eiendommen ikke skal brukes som helårsbolig

Dersom eiendommen ikke skal benyttes som helårsbolig, eller dersom du ikke klarer å overholde ettårs-fristen, må du søke konsesjon. Du må da benytte skjema LDIR-359. Søknad må innsendes senest inne 4 uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over eiendommen.  

Søknadsbehandling:
Kommunen vil gjøre et vedtak. Forhold som vil bli vurdert er blant annet:

  • Eiendommens beliggenhet og hvorvidt området eiendommen ligger i er et utpreget fritidsområde
  • Hvor lang tid det er gått siden eiendommen ble brukt som helårsbolig og hvor lenge den ble brukt som helårsbolig
  • Om man kan regne med at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den som helårsbolig

Dersom konsesjonssøknaden blir innvilget, skal denne følge skjøtet til tinglysning for at du skal få hjemmel på eiendommen.

Saksbehandlingstid:
Kommunen behandler saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om dette og om når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage:
Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjema

Skjema for egenerklæring og søknad om konsesjon.

 

 

Tilbakemelding