Klarlegging av eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense for en eiendom, eller enkelte grenselinjer mellom to eiendommer går, kan grensene klarlegges ved en oppmålingsforretning. 

Send rekvisisjon av oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt, eller om grensene for hele eiendommen ønskes klarlagt.

Skjema for klarlegging av eksisterende grenser finner du her

Gebyrregulativ på søknadstidspunktet legges til grunn for kravet.

 

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Kartpunkt

Tilbakemelding