Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er vedtatt i økonomi- og handlingsplan 2024-2027 på alle faste eiendommer i Kragerø kommune, jfr. eiendomsskatteloven (ekstl.) § 3 bokstav a).  
Alminnelig skattesats i 2024 settes til 3,5 promille, jfr. ekstl. § 10 og § 11 første ledd. Skattesatsen for utskriving av eiendomsskatt på næringseiendom (inkl bygg og grunn i tidligere verker og bruk) videreføres med 2 promille. 
Det er fastsatt et bunnfradrag på kroner 200000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jfr. esktl. § 11 annet ledd.

Som selvstendig boligenhet som har krav på bunnfradrag anses:

  • Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
  • Alle fritidsboliger.
  • Hver enkelt leilighet i eiendommer som er organisert som boligsameier eller boligselskap.
  • Eiendommer som er registrert med flere boenheter i matrikkelen, for eksempel tomannsboliger, rekkehus og seksjonerte eiendommer.
  • Boliger som: a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig, b) er godkjent til varig opphold, c) har egen separat inngang fra ytre rom, og d) har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.


For eiendomsskatteåret 2024 vedtar kommunestyret at eiendommer fritas for eiendomsskatt, jfr. esktl. § 7 bokstav a og b. Det omfatter eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig, ikke kommersielt formål og bygninger av historisk verdi. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet etter kulturminneloven eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven.

Eiendomsskatt og øvrige kommunale avgifter vil fra 2024 bli fakturert hver måned.  En annen faktureringsplan kan innføres individuelt ved å kontakte Kragerø kommune.  

Se vedtatt økonomi- og handlingsplan 2024-2027 for ytterligere detaljer. 

Tilbakemelding