Bygge solceller - Er det nødvendig å søke?

Vurderer du å bygge solceller på egen bolig eller fritidseiendom? 
Mange lurer på om det er nødvendig å søke om tillatelse. Du kan i mange tilfeller montere solenergianlegg (solcelle- eller solenergianlegg) på f.eks. boligen din uten å søke. Selv om Kragerø kommune er positive til økt bruk av fornybar energi, er det noen ting som er viktig å undersøke før du går i gang. 
 

1. Du trenger ikke sende byggesøknad når:

 • Fasadens karakter ikke endres vesentlig. Er du usikker, kan vi vurdere dette konkret dersom du sender inn en forespørsel til oss post@kragero.kommune.no Marker epost med byggesak-spørsmål om solcelleanlegg.
 • Solcelleanlegget er i tråd med lovbestemmelser eller kommunens planer, samt tekniske krav.
 • Installering og endring av solcelleanlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt (se byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e nr. 4)

2.  Tiltaket er alltid søknadspliktig dersom:

 • Bygget har avklart kulturminneverdi. Dette omfatter bygg som har formell vernestatus, enten gjennom fredningsvedtak eller at det er regulert til bevaring.
 • Tiltaket vil komme i konflikt med bestemmelser eller intensjon i kommuneplan eller reguleringsplan.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll skal ivaretas av foretak med ansvarsrett. Ansvarlig søker kan være en arkitekt, bygningsingeniør, tømrermester eller tilsvarende.

 1. Hvis du lurer på hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. Sjekk på nett
 2. Hvis tiltaket betinger dispensasjon, kan vi henvise til dispensasjonsveileder

Bildene under viser eksempler på dårlig tilpasning i forhold til byggets karakter, som også vil være søknadspliktig.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Eksempler på monterte solcelleanlegg som er lite tilpasset, og vil endre byggets karakter og fasade vesentlig, og passer dermed ikke alltid inn i eksisterende bygningsmiljø. Disse to eksemplene vil være spesielt negativt i kulturlandskap eller et verneverdig område. Som for eksempel i kragerø sentrum, Kil sentrum og Øya nær Kragerø sentrum.

Bildene under viser et eksempel på god tilpasning i forhold til byggets karakter, som ikke nødvendig vis vil være søknadspliktig:

Godt tilpasset - Klikk for stort bilde
Godt tilpasset - Klikk for stort bilde

Eksempel på to hustak med montert solcelleanlegg som er godt tilpasset byggets fasade.

3. Søknad på grunnlag av konkret vurdering

Også i andre tilfeller enn de som er nevnt over, kan tiltaket være søknadspliktig. I noen tilfeller er det nødvendig at bygningsmyndigheten utøver et faglig skjønn for å avgjøre om tiltaket vil endre fasadens karakter. I følgende tilfeller må det konkret vurderes om det foreligger søknadsplikt:

 • Bygget har kulturminneverdi som ikke er formelt avklart.
 • Bygget det skal oppføres solcelleanlegg på er SEFRAK – registrert elle er et bygg som åpenbart har høy kulturminneverdi.
 • Området har enhetlig karakter. Det vil si grupper av hus som er utformet med enhetlig arkitektonisk utrykk.
 • Bygget ligger i strandsonen. I disse tilfellene må det vektlegges om tiltaket vil virke dominerende sett fra sjø eller land, og har gode visuelle kvaliteter i forhold til sine naturlige omgivelser.
 • Solenergisystemet monteres frittstående på tak eller fasade (ikke plant med fasaden eller takflaten).
 • Bygget har fasaden mot offentlig rom og solenergisystemet vil bli synlig.
 • Der det kan være fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger. Solcelleanlegget kan ha betydning for brannsikkerhet. Eks. hvis anlegget etableres over flere boenheter.

4. Dersom tiltaket er søknadspliktig – hva avgjør om du får tillatelse eller ikke? Her vil særlig følgende forhold ha betydning ved vurderingen:

 • Plassering og utstrekning. Anlegget må være tilpasset byggets form og det bør ligge plant på tak eller fasade.
 • Materialer – og fargekontraster. Er fargekontrastene små vil det i mindre grad endre byggets karakter. Er kontrastene store bør i alla fall solcelleanlegget innordne seg byggets øvrige form og elementer.
 • Eksponering. Her vektlegges plassering og farge der tiltaket plasseres ut mot offentlige byrom eller er godt synlige i landskapet.
 • Enhetlig utforming. Vektlegges at det gjennomføres enhetlig for et område for å unngå visuell uryddighet som kan forringe et områdes enhetlige karakter.
 • Høy arkitektonisk verdi. Der bygg har høy arkitektonisk egenverdi vil det hensynet være tungtveiende.

Spørsmål vedrørende søknadsplikt for solcelleanlegg sendes til post@kragero.kommune.no. Marker epost med byggesak-spørsmål om solcelleanlegg. Har du spørsmål om etablering av solcelleanlegg på en konkret eiendom, trenger vi følgende informasjon:

 • Gbnr. /adresse
 • Ønsket plassering og størrelse på anlegget
 • Type solcelleanlegg
 • Vedlegg gjerne bilder/kartutsnitt

Her finner du aktuelle søknadskjemaer

Verdt å merke seg:

Avdelingen for byggesak vurderer om tiltaket kan tillates etter plan- og bygningsloven. Vi tar ikke stilling til hvilken plassering som er mest hensiktsmessig med tanke på effekt og funksjon av solcelleanlegget.

Hvis tiltaket betinger dispensasjon, kan vi henvise til dispensasjonsveilederen.

Tilbakemelding