Klage på byggesaksvedtak

Orientering om klageadgang

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven § 28 og § 29.

 

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

En eventuell klage skal sendes til Kragerø kommune, Rådhusgate 5, 3770 KRAGERØ, eller til post@kragero.kommune.no.

Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf. forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter tre uker fra vedtaket er mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse.

 

Klagens innhold og form

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes og hvilke grunner som anførers for klagen, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen.

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket

Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

 

Innsyn i saksdokumentene

Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken.
Dette gjøres ved å kontakte Kragerø kommune pr. brev eller pr. e-post post@kragero.kommune.no.

Tilbakemelding