Bestill forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der tiltakshaver og kommunen møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven.

  • For tiltak som du selv kan søke om jf. pbl § 20-4, kan du møte kommunen alene. Les mer
  • For tiltak som krever at du engasjerer et foretak til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg noen fra foretaket til møtet.

Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Følgende dokumentasjon er obligatorisk og skal sendes inn elektronisk som vedlegg i skjemaet:

  • Kartutsnitt med inntegnet tiltak
  • Skisser/tegninger av tiltaket
  • Beskrivelse av tiltaket
  • Eventuelt foto av eksisterende tiltak (bygg)

Forhåndskonferanse er gebyrbelagt. For mer informasjon se gjeldene gebyrregulativ i Kragerø kommune.

HVORDAN BE OM FORHÅNDSKONFERANSE?

Anmodning om forhåndskonferanse

Skjemaet kan lastes ned og fylles ut. Sendes til post@kragero.kommune.no eller med post til: Kragerø kommune, Byggesaksenheten, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Kartpunkt

Tilbakemelding