Krav til utarbeiding av reguleringsplaner

Behandling av private forslag til reguleringsplaner følger av "Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og bygningsloven" (FOR-2017-12-08-1950).

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og uforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt. Kartgrunnlaget skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Grenlandsstandarden

Grenlandsstandarden angir hvilke krav som settes til private planforslag som leveres til behandling i Kragerø kommune. Informasjon på Grenlandsstandardens hjemmeside.

Når leveres hvilke planmateriale

Her vises en enkel oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første uformelle kontakt

 • Ingen krav til levering av materiale.

Planinitiativ

Forslagsstiller sender anmodning om oppstartsmøte. Med anmodningen skal det følge materiale i henhold til forskriften og Grenlandsstandarden.

Oppstartsmøtet

 • Møtet følger fastlagt opplegg jfr. Grenlandsstandarden rutine 52-011
 • Krav etter forskrift om konsekvensutredning skal vurderes i møtet.
 • Etter møtet skriver kommunen møtereferat og sender til aktuelle parter for godkjenning.

Oppstartsmelding

Forslagsstiller:

 • Sender inn planavgrensing med gnr./bnr. (pdf og sosi-format) og brev, annonse (word-filer) og øvrige vedlegg til kommunen. Planen skal være lagt inn i planregisteret før oppstart kan annonseres.
 • Varsler planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte. Nabolister bestilles hos kommunen. På Grenlandsstandardens hjemmeside finnes oppdatert oversikt over øvrige aktuelle høringsparter. Forslagsstiller velger mottakere fra denne i samråd med saksbehandler. Referat fra oppstartsmøtet legges ved utsendelsen eller skal gjøres tilgjengelig på annen måte. Saksbehandler godkjenner varslingsmaterialet og varslingslister før annonsering. 
 • Kunngjør i aktuelle aviser og materialet sender til kommunen for annonsering på hjemmesiden, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål.
 • Dersom det er fastsatt krav om konsekvensutredning skal høring av planprogrammet varsles samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet.
 • Frist for merknader ved oppstart av planarbeidet er minst 4 uker og lengre ved høytid og ferier.

 

Innsending av planforslag/1. gangs behandling

 • plankart (pdf) i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000 eller større
 • plankart i sosi-format
 • bestemmelser (pdf og word)
 • planbeskrivelse (pdf og word) med illustrasjoner, ROS-analyse og aktuelle utredninger
 • skriftlige kommentarer/innspill til oppstartsmeldingen
 • Grenlandsstandardens sjekkliste for reguleringsplaner

2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • skriftlige kommentarer til innkomne merknader

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kart- og planforskriften (FOR-2009-06-26-861) samt Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til denne. Veilederne er basert på SOSI-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk.

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan. Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

Endring ved forenklet prosess (mindre endringer)

Reguleringsendringer følger i utgangspunktet samme regler som ved utarbeidelse av detaljregulering. For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess, etter plan- og bygningsloven §12-14. Dette gjelder endringer som:

 • I liten grad vil påvirke gjennomføring av planen for øvrig
 • Ikke går ut over hovedrammene i planen
 • Ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Nyttige lenker

 

Tilbakemelding