Kunngjøring av godkjent plan: Detaljreguleringsplan for Helle Bruk, gbnr 15/58.

Kommunestyret vedtok i møte den 18.06.2020, sak 70/20, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Helle Bruk, plan-id 2020183, med tilhørende bestemmelser.

Hele saken kan leses på kommunens hjemmeside www.kragero.kommune.no under menypunktet Lokaldemokrati - Møter og saksdokumenter. Godkjente plandokumenter kan leses nedenfor eller lastes ned fra kommunens planregister.

Parter i saken tilskrives direkte. Pga. smitterestriksjoner legges ikke kopi av godkjent plan til gjennomsyn, men om ønskelig kan plandokumenter fås tilsendt ved henvendelse om dette til kommunen. 

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes pr. epost til post@kragero.kommune.no, eller som brev til Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø, jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12.

Godkjente plandokumenter:

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538
Joacim Myra Larsen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 765