Helsestatus i Kragerø i 2024 basert på Folkehelseprofilen og Folkehelsebarometeret.

Folkehelseprofilen er bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Det er også utarbeidet et folkehelsebarometer med 34 nøkkelindikatorer som viser hvordan kommunens verdi ligger an i forhold til landsverdien. Den er basert på data fra Kommunehelsa statistikkbank, hovedsakelig 2022 tall. For mer informasjon om indikatorene kan du klikke på indikatorene i profilen og komme rett til statistikkbanken.

Folkehelseprofilen kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets hjemmeside her https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil/

En rekke faktorer som utdanning, boforhold, økonomi, sosiale faktorer, fysisk aktivitet, trafikksikkerhet, rusmidler, støy, drikkevann og miljøgifter påvirker folkehelsa. Folkehelse er helsa i en befolkningsgruppe og gjenspeiler befolkningens demografi, grunnleggende faktorer som sosioøkonomisk status, samt helsekompetanse. På bakgrunn av dette tar befolkningen valg som påvirker helsa positivt og negativt. Kragerø kommune har allerede tatt flere skritt i riktig retning når det gjelder folkehelse. Det er rekruttert fagpersoner som arbeider med folkehelse og opprettet et folkehelseteam. Det er utarbeidet et oversiktsdokument for folkehelse som identifiserer sentrale folkehelsefordringer som danner et godt grunnlag for hva kommunen må prioritere innsatsen mot, og det er et ønske om å utarbeide en folkehelseplan som støtte til det systematiske folkehelsearbeidet

Årets folkehelseprofil legger spesielt vekt på eldre. Eldre innbyggere må ha tilgang til helsetjenester, ernæringsveiledning og sosialt samvær. Forebygging av fallulykker og aktiv aldring er sentrale temaer.

Noen sentrale funn fra årets folkehelseprofil er:

  • Fysisk aktivitet: Andelen innbyggere som oppgir å være fysisk aktive har økt sammenlignet med tidligere år. Dette er en positiv trend som kan bidra til bedre helse og trivsel. Kommunen og frivilligheten har iverksatt tiltak som trimstier og aktivitetsgrupper. Disse har bidratt til å motivere innbyggerne til å bevege seg mer.
  • Psykisk helse og sosiale fellesskap: Sosial isolasjon er en utfordring for mange, spesielt eldre. Kommunen har derfor opptatt av å styrke det sosiale fellesskapet gjennom seniortreff, frivillige organisasjoner og kulturarrangementer. Det er viktig å fortsette å fremme psykisk helsebevissthet og tilby støttetjenester for de som trenger det.
  • Tilgjengelighet til Helsetjenester: Fastlegeordningen fungerer godt i Kragerø, men det er fortsatt utfordringer knyttet til spesialisthelsetjenester. Kommunen jobber med å forbedre tilgjengeligheten og redusere ventetider. Hjemmetjenester og eldreomsorg er områder som krever kontinuerlig oppmerksomhet. Å sikre at eldre får nødvendig støtte og omsorg er en prioritet.
     

 Kommunen tar med seg disse oppdaterte tallene videre i det systematiske folkehelsearbeidet.

Tilbakemelding