Om Kragerø kommune

Oppdatert av: stein ove sannes (21.nov.2016)

Fakta om Kragerø kommune

Bilde fra Steinmann

Kragerø er Telemarks sørligste kommune med en avstand på 194 km til Oslo og 145 km til Kristiansand. Kommunen har litt mindre enn 11.000 innbyggere og har et samlet landareal på 307 km². Bosettingen er i stor grad konsentrert om enkelte sentra, i byområdet, Helleområdet og Sannidalsområdet. For øvrig er det spredt bosetting over hele kommunen.

Kragerø ble kjøpstad i 1666. I 1960 ble Kragerø kommune slått sammen med Skåtøy og Sannidal. Det er i alt 495 øyer og holmer i skjærgården som til sammen dekker et areal på 36 km². Ca. 6.500 dekar skjærgårdspark og friarealer er sikret for allmennheten. Det er ca. 4.000 fritidsboliger i kommunen.

Det er i alt ca. 190 ferskvann innenfor kommunens grenser med et samlet areal på ca. 17 km² og med 133 øyer – de fleste ganske små. Kragerø har et jordbruk som stort består av mindre enheter. Den dyrkede marken er i stor grad oppstykket av skog og fjellrabber med unntak av Jomfruland. Den er tungdrevet – bare ca. 6.520 dekar er dyrket areal. Produktivt skogareal i Kragerø er anslått til ca. 165.000 dekar. Det er barskogen som dominerer.

Viktige næringsveier er industri og turisme. Kragerø kommune er kommunens største arbeidsplass. Blant andre viktige bedrifter kan nevnes Vistin Pharma, Kruse Smith AS, Den Norske Høyttalerfabrikk, Kjættingfabriken A/S, Esset og Vafos Brug. Ellers er det en god del småindustri i kommunen.

Se film fra Kragerø her