Brann og nødvann

Brannvann:

Nye boligområder skal ha uttak for brannvann med kapasitet 20 l/s.

I nye næringsområder skal det være brannvannskapasitet på 50 l/s. Fordelt minst på to uttak. Dette skal kunne leveres i situasjoner med høyt forbruk (qmaks time, midlere døgn).

Kommunen skal i inneværende hovedplan vann og avløp kartlegge trykk og mengde forhold på eksisterende vannledningsnett. Det skal også utarbeides en plan for oppgradering av de områdene som ikke tilfredsstiller kravene.

 

Nød- og beredskapsvann:

Nød- og beredskapsvann er i likhet med øvrig drikkevann regulert av Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).

Kommunen plikter å levere vann også i kritiske situasjoner, men ulike situasjoner kan utløse ulike tiltak. Nød- og beredskapsvann deles inn i tre forskjellige definisjoner:

Reservevann:

Forsyning via alternativ godkjent vannkilde på eksisterende forsyningsnett.

Dette vil innebære at man bruker en alternativ kilde til å forsyne innbyggerne tilnærmet normalt.

Kragerø kommune har startet arbeidet med å etablere reservevann og det videre arbeidet ble vedtatt 30. september 2021 i Hovedplan vann og avløp 2021 - 2031.

Nødvann:

Forsyning av drikkevann via flaske eller tank. Nødvann skal være helsemessig trygt, men skal kunne dekke behovet for drikkevann og matlaging. Nødvann kan etableres for enkelte husstander eller for større områder. Kommunen skal være i stand til å kunne forsyne alle sine innbyggere med nødvann.

Nødvannforsyning bør kunne etableres innen 24 timer

Første tre døgn bør leveransen være minst 3 liter pr. døgn pr. person

Økes til minst 10 liter pr. døgn pr. person

Kragerø kommune har anskaffet utstyr for å levere nødvann.

Krisevann:

Levering fra vannkilde som ikke oppfyller drikkevannsforskriftens krav. Krise vann skal kun dekke sanitærbehov i krisesituasjoner. Krisevann vil sannsynligvis etableres samtidig med nødvann. Nødvann vil dekke behovet for drikkevann og krisevann dekker sanitærbehov.

Kartpunkt

Tilbakemelding