Septiktømming

Informasjon om slamtømmeordningen i Kragerø kommune

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kragerø kommune har kontrakt med Kragerø Septikservice as for tømming av septiktank/slamavskiller, tette tanker og minirenseanlegg.

Kragerø Septikservice kan kontaktes på telefon 99 25 66 27 eller epost: post@krageroseptik.no.

Tømmefrekvenser

  • Slamavskiller (septiktanker med utløp): Tømming annethvert år for bolighus, hvert 4. år for fritidsboliger. Kragerø Septikservice as sender varsel i forkant av tømming.
  • Tett tank: Årlig tømming
  • Minirenseanlegg: Eier bestiller tømming ved behov, og tømming faktureres etter faktisk kostnad. Kommunen vil på sikt endre dette til fast tømming med samme intervall som septiktanker, fakturering vil da bli etter fast gebyr og faktureres sammen med andre kommunale avgifter.

Ved behov for ekstra tømming kontaktes Kragerø Septikservice as direkte.

Dersom din slamtank må tømmes oftere enn kommunens fastsatte frekvens, vil tømmingen registreres som ekstratømming. Kommunen fakturerer anleggseier fortløpende for ekstratømminger.

Tanken og adkomstveien til tanken må være fri for hindringer.

For mer informasjon se slam-og-renovasjonsforskrifter-for-kragero-kommune.pdf

Tilbakemelding