Manglende tømming?

Har du sjekket tømmekalenderen før du sender melding? Ved helligdager kan det være endring av tømmedag og derfor kan det hende det tømmes hos deg en annen dag enn vanlig.

 

§ 9       Plassering av oppsamlingsenhetene.

 

Det skal i alle detaljplaner og byggesaksbehandling sørges for at plassering av oppsamlingsenheter for avfall og utforming av avfallsrom blir tatt hensyn til. Planforslag etter planbestemmelsene i Plan og Bygningsloven, oversendes Kragerø kommunes Enhet for teknisk drift for uttalelse. Hyttefelt skal ha renovasjonsbod/containerplass godkjent av Kragerø kommune.

 

Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enhetene plasseres i eget søppelrom.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø, om nødvendig være sandstrødd og uten fare for takras.


Abonnenten er selv ansvarlig for å skaffe areal for plassering av oppsamlingsenheten.

Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Kragerø kommune kreve at enhetene omplasseres.

 

Mvh

Stefan Baugstø

Avdelingsleder Renovasjon

Tilbakemelding