Generelt skriv om endringer

Effektivisering av renovasjonstjenesten i Kragerø Kommune

Bakgrunn:

I Kragerø Kommune har vi en særdeles krevende logistikk med innsamling av husholdningsavfall. Dette er knyttet til de store variasjonene vi har mellom sommer / vinter og tidsbruk knyttet til ferger. I Kragerø har vi også veldig mange flere hentesteder og beholdere i forhold til sammenlignbare kommuner. Da Kragerø Kommune overtok renovasjonen i egenregi etter RenoNorden overtok vi også bilene som RenoNorden hadde i Kragerø. Disse er lite tilpasset Kragerø sin geografi og er i mange tilfeller for store til mange av veiene som alltid har blitt kjørt. Mange av veiene som kjøres i dag tilfredsstiller ikke Norsk Standards krav om kurvatur og stigningsforhold (jfr. Slam- og Renovasjonsforskrift for Kragerø Kommune §10 ) og denne ulempen forsterkes med biler som ikke er 100 % tilpasset oppdraget. Vi må også ta inn over oss det endrede klimaet vi har fått. De siste årene har det blitt mange flere dager med veiis og «holkeføre» enn hva som var tilfelle tidligere.

 

Vi i Kragerø Kommune, som arbeidsgiver, er pliktige til å gjøre arbeidsdagen til våre sjåfører så sikker som mulig og ikke utsette sjåførene våre for unødig fare. Vi vil heller ikke legge opp til at sjåførene våre må rygge over lengre avstander, jfr Trafikkreglene § 11.

 

I gjeldende Slam- og Renovasjonsforskrift for Kragerø Kommune § 6 står det følgende: Kragerø Kommune kan henvise flere abonnenter i et område å benytte felles oppsamlingsutstyr. Kragerø Kommune kan gi påbud om innføring av nye oppsamlingssystemer og sørge for gjennomføring av endringer i eksisterende oppsamlingssystemer dersom det foreligger særlige grunner til dette.

Med dette mener vi at vi kan lage felles returpunkter for abonnenter på veier / steder der dette er fornuftig og gjennomførbart. I samme forskrift § 9 står det: Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. –adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø, om nødvendig være sandstrødd. Dersom plasseringen av oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, foringer renovatørens arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Kragerø Kommune kreve at enhetene omplasseres. Oppsamlingsenhetene skal plasseres slik at avstanden fra godkjent transportvei ikke overstiger det Kragerø Kommune bestemmer, for tiden 5 meter.

I § 10 Står følgende: Veien skal til enhver tid være tilfredsstillende ryddet og om vinteren skal veien og snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Kragerø Kommune kan i slike perioder på en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

Adkomst for manuell transport av oppsamlingsenheter skal være problemfri og fri for hindringer ( trapper, porter o.l. )

 

Med bakgrunn av overnevnte så vil vi i tiden fremover gjøre endringer som kan berøre deg som abonnent. Vi håper på forståelse for endringene og beklager ulempen dette kan medføre for deg som abonnent.

 

Ta gjerne kontakt for felles befaring for å finne de beste løsningene for deres område. Endringer kan påklages og klagen rettes til post@kragero.kommune.no

Artikkelliste

Tilbakemelding