Avkjøringstillatelse

Søknad om avkjørselstillatelse

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Søknaden må inneholde følgende:

 • Opplysninger om ansvarlig søker
 • Opplysninger om eiendommen, adresse og Gbnr
 • Hva søknaden gjelder (ny- , endret-, flytting av-  eller midlertidig avkjørsel
 • Situasjonskart:
  • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
  • Skal vise avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei
    

   Frisiktlinjene viser på kartet sikten for en avkjørsel til en vei, etter kravene til en 30 km/t vei. 3m fra kant av kommunal vei skal det være mulig å se 20m i begge retninger langs veien. Det skal ikke være sikthinder over 50cm i høyde. 
  • Siktlinjer og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet

   Beskrivelse avkjørselsforholdene, f.eks: Stigningsforhold, bredde på avkjørsel  og snuplassmuligheter på egen grunn.

 • Søknaden sendes til Kragerø kommune og merkes med Virksomhet for Veg og Park. post@kragero.kommune.no

Tilbakemelding