Avkjøringstillatelse

Søknad om avkjørselstillatelse

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Søknaden må inneholde følgende:

 • Opplysninger om ansvarlig søker
 • Opplysninger om eiendommen, adresse og Gbnr
 • Hva søknaden gjelder (ny- , endret-, flytting av-  eller midlertidig avkjørsel
 • Situasjonskart:
  • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
  • Skal vise avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei
   Siktlinjebilde
   Frisiktlinjene viser på kartet sikten for en avkjørsel til en vei, etter kravene til en 30 km/t vei. 3m fra kant av kommunal vei skal det være mulig å se 20m i begge retninger langs veien. Det skal ikke være sikthinder over 50cm i høyde. 
  • Siktlinjer og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet

   Beskrivelse avkjørselsforholdene, f.eks: Stigningsforhold, bredde på avkjørsel  og snuplassmuligheter på egen grunn.

 • Søknaden sendes til Kragerø kommune og merkes med Virksomhet for Veg og Park. post@kragero.kommune.no