Trygghet og beredskap i Kragerø

Beredskapsplanverk


Kommunens Beredskapsplanverk er blant annet bygget på en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, (ROS). Det finnes flere planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sine egne beredskapsplaner som både tar hensyn til den overordnede analysen samt spesifikke krav som stilles i Internkontrollforskriften.
Det overordnede Beredskapsplanverket benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser, ulykker og/eller kriser.
Overordnet beredskapsplan administrativ del - Kragerø kommune - vedtatt mars 2024 (PDF, 2 MB)

Kommunens kriseledelse

Uønskede hendelser er en utfordring for et lokalsamfunn, og derfor er det viktig at  kommunen har planer for både forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kommunen planlegger for å kunne håndtere ulykker og kriser på en best mulig måte. Det betyr at vi skal sørge for innbyggernes trygghet, ha planer for at samfunnsviktige funksjoner ikke stopper opp under en krise, verne om miljø og kulturverdier og forhindre ødeleggelse av økonomiske og materielle verdier.

Kommunens kriseledelse trer i kraft ved store hendelser som rammer kommunen. Dette kan være strømstans, store nedbørsmengder, ekstremvær eller smittsomme sykdommer. Kriseledelsen skal bistå det offentlige redningsapparatet for å prioritere liv og helse for kommunens innbyggere.

Kommunedirektøren er leder av kommunens kriseledelse.

Hvordan melder jeg fra om en krisesituasjon?

Krisesituasjoner meldes til politiet på telefon 02800.

 

Egenberedskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at alle innbyggere etablerer et minimum av egenberedskap. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Sørg for at du i hjemmet har nok mat, vann og muligheter for varme, slik at du kan klare deg i minst 72 timer.

Les mer om egenberedskap her.

 

Kriseteam

Kragerø kommune har et psykososialt kriseteam som har til oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som rammer liv og helse i alvorlig grad. Kriseteamet er et beredskapsteam som skal kunne aktiviseres på kort varsel når ting skjer.
Teamet skal være en ekstra ressurs og hjelp når det er nødvendig med tidlig innsats i en akutt fase før andre hjelpesystemer er klare til å yte hjelp.

Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

På dagtid skal du henvende deg til fastlegen din, som vil ta kontakt med legevakten.

På ettermiddag, kveld og i helger skal du henvende deg til legevakten - telefon 116117.
Psykososialt kriseteam aktiveres av legevakt eller andre nødinstanser. Du skal ikke selv kontakte kriseteamet.

Kriseinfo.no

Kriseinfo.no er en nettportal som gir samlet informasjon fra norske myndigheter før, under og etter kriser. Portalen gir offisiell informasjon fra norske myndigheter samlet på ett sted. Her kan innbyggerne finne kriseinformasjon, uten å måtte kjenne til hvordan oppgaver og ansvar er fordelt mellom myndighetene.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter kriseinfo.no. En fast redaksjon jobber med både det faste innholdet, og følger med på hva som skjer i samfunnet. Dersom det skjer hendelser eller det kommer varsler fra myndighetene som kan få konsekvenser for befolkningen, blir dette lagt ut på portalen.

Hva finner jeg på Kriseinfo.no?

I kriser og større uønskede hendelser gir kriseinfo.no et samlet bilde av hva som skjer, hva du bør gjøre og hvilke myndigheter som gjør hva. Alt som legges ut på portalen er allerede publisert på myndighetenes nettsider, og portalen viser deg videre til disse via lenker.

Tilbakemelding