Eiendom og tekniske tjenester

Kommunale gebyrer og priser på tjenester for 2020.
Alle priser er inkl. 25 % mva. dersom ikke annet framgår av liste.

Kommunale avgifter

Gebyrer vann
Gebyrer vann
Gebyrer vann 2020
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand 1 005,-
Næring med kapasitetsfaktor = 1 1 005,-
Næring med kapasitetsfaktor = 3 3 015,-
Næring med kapasitetsfaktor = 10 10 050,-
Næring med kapasitetsfaktor = 100 100 500,-
Næring med kapasitetsfaktor = 200 201 000,-
Næring med kapasitetsfaktor = 400 402 000,-
Forbruksgebyr (kr/m³) 11,34
0 – 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 567,-
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 1 134,-
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 1 701,-
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 2 268,-

Alle bryggeanlegg pålegges å etablere vannmåler og faktureres etter faktisk forbruk, abonnementsgebyr tilsvarende en husstand kommer i tillegg

Gebyrer avløp
Gebyrer avløp
Gebyrer avløp 2020
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast pr husstand 1 427,50
Næring med kapasitetsfaktor = 1 1 427,50
Næring med kapasitetsfaktor = 3 4 282,50
Næring med kapasitetsfaktor = 10 14 275,-
Næring med kapasitetsfaktor = 100 142 750,-
Næring med kapasitetsfaktor = 200 285 500,-
Næring med kapasitetsfaktor = 400 571 000,-
Forbruksgebyr (kr /m³) 27,65
0 - 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 1 382,50
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 2 765,-
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 4 147,50
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 5 530,-

 

Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann Kr 216 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 216 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 216 x areal x 0,50
Over 2 700m2 216 x areal x 0,15
For bryggeanlegg 216 x ant. plasser x 0,50

 

Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk 160 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 160 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 160 x areal x 0,50
Over 2700m2 160 x areal x 0,15

 

Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp 2020
Vann 70 455,-
Avløp 52 442,-
Totalt vann + avløp 122 897,-
Tilknytningsgebyrene inkluderer tilknytningsgebyr og anleggsbidrag

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr 2020
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) 2 753,-
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) m/ kompostering (93% av helårsrenovasjon) 2 560,-
En-person husholdning (80 % av helårsrenovasjon) 2 203,-
Hytterenovasjon (60 % av helårsrenovasjon) 1 652,-

 

Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker 2020
For tømming av septiktanker bolig/næring inntil 4 m3 3 254,- pr år (utføres en gang hvert 2 år)
For tømming av septiktanker fritidsbolig inntil 4 m3 1 627,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
Pr m3 for tanker med volum over 4 m3 814,- pr år
For tømming av tette tanker inntil 4 m3 kr 6 508,- pr år (utføres årlig)
For tømming i skjærgården inntil 6 m3 Kr 3 254,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker inntil 4 m³ Kr 2 704,- pr gang
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker med volum over 4 m³ Kr 677,- pr m3
Ekstra tømming i skjærgården inntil 6m3 9 375,-
Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming pluss et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva.
Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor ingen faste gebyrer, behandlings- og administrasjonsgebyret skal dekke kostandene kommunen har for rensing av mottatt septik/slam og faktura-/administrasjonsoppgaver.

 

Utslippssaker
Utslippssaker
Utslippssaker 2020
Utslippssøknader for enebolig, hytter og lignende 7 136,-
Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning baset på PE (personekvivalenter)
Inntil 10 PE 7 441,-
Inntil 30 PE 12 226,-
Inntil 100 PE 24 461,-
Over 100 PE 40 767,-
Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn).
Gebyr for tilsyn settes til kr. 932,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal innkreves faste årlige gebyr. 1 235,-

 

Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi Priser pr. 01.01.2020 Volum MVA
Hage / park avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Jord- og steinmasser 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Rene masser (fliser, porselen, leca ol) 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Glass og metall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Papp og papir 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Husholdningsplast 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Plastfolie 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
EE-avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Farlig avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Avfallsdunker 140 ltr 490,- Pr stk Inkl mva
Husholdningsavfall* 100,- Pr. m3 Inkl mva
Blandet bygningsavfall 100,- Pr. m3 Inkl mva
Rent trevirke 100,- Pr. m3 Inkl mva
Gips, ren u/fliser etc 100,- Pr. m3 Inkl mva
Ekstra restavfallssekk 30,- Pr. stykk Inkl mva