Eiendom og tekniske tjenester

Kommunale gebyrer og priser på tjenester for 2022.
Alle priser er inkl. 25 % mva. dersom ikke annet framgår av liste.

Gebyrer vann
Gebyrer vann
Gebyrer vann 2024
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand 2 834
Forbruksgebyr (kr/100m³) 2 004
0 – 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 1 002
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 2 004
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 3 006
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 4 008
Næring med kapasitetsfaktor = 1 2 834
Næring med kapasitetsfaktor = 3 8 502
Næring med kapasitetsfaktor = 10 28 340
Næring med kapasitetsfaktor = 100 283 400
Næring med kapasitetsfaktor = 200 566 800
Næring med kapasitetsfaktor = 400 1 133 600

Alle bryggeanlegg pålegges å etablere vannmåler og faktureres etter faktisk forbruk, abonnementsgebyr tilsvarende en husstand kommer i tillegg

Gebyrer avløp
Gebyrer avløp
Gebyrer avløp 2024
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast pr husstand 2 972
Forbruksgebyr (kr /100m³) 4 322
0 - 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 2 162
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 4 323
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 6 485
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 8 645
Næring med kapasitetsfaktor = 1 2 972
Næring med kapasitetsfaktor = 3 8 916
Næring med kapasitetsfaktor = 10 29 720
Næring med kapasitetsfaktor = 100 297 200
Næring med kapasitetsfaktor = 200 594 400
Næring med kapasitetsfaktor = 400 1 188 800

 

Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann 216 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 216 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 216 x areal x 0,50
Over 2 700m2 216 x areal x 0,15
For bryggeanlegg 216 x ant. plasser x 0,50

 

Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk 160 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 160 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 160 x areal x 0,50
Over 2700m2 160 x areal x 0,15

 

Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp 2024
Vann 82 855
Avløp 61 671
Samlet pris vann og avløp 144 526
Tilknytningsgebyrene inkluderer tilknytningsgebyr og anleggsbidrag

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr 2024
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) 5 130
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) m/ kompostering (93% av helårsrenovasjon) 4 771
En-person husholdning (80 % av helårsrenovasjon) 4 104
Hytterenovasjon (60 % av helårsrenovasjon) 3 078

 

Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker 2024
For tømming av septiktanker bolig/næring inntil 4 m3 2 905 pr år (utføres en gang hvert 2 år)
For tømming av septiktanker fritidsbolig inntil 4 m3 1 453 pr år (utføres en gang hvert 4 år)
Pr m3 for tanker med volum over 4 m3 781 pr år
For tømming av tette tanker inntil 4 m3 5 810 pr år (utføres årlig)
For tømming i skjærgården inntil 6 m3 2 905 pr år (utføres en gang hvert 4 år)
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker inntil 4 m³ 3 180 pr gang
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker med volum over 4 m³ 796 pr m3
Ekstra tømming i skjærgården inntil 6m3 11 024
Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming pluss et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva.
Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor ingen faste gebyrer, behandlings- og administrasjonsgebyret skal dekke kostandene kommunen har for rensing av mottatt septik/slam og faktura-/administrasjonsoppgaver.

Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming  pluss et gebyr. Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor  ingen faste gebyrer og må betale et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva. 

Utslippssaker
Utslippssaker
Utslippssaker 2024
Utslippssøknader for enebolig, hytter og lignende 8 392
Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning baset på PE (personekvivalenter)  
Inntil 10 PE 8 751
Inntil 30 PE 14 378
Inntil 100 PE 28 765
Over 100 PE 47 942
Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn). 1 452

 

Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi Pris 2024 Volum MVA
Hage / park avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Jord- og steinmasser 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Rene masser (fliser, porselen, leca ol) 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Glass og metall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Papp og papir 50 Pr. tonn Avgiftsfritak
Husholdningsplast 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Plastfolie 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
EE-avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Farlig avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Avfallsdunker 140 ltr 500 Pr stk Inkl mva
Husholdningsavfall* 150 Pr. m3 Inkl mva
Blandet bygningsavfall 150 Pr. m3 Inkl mva
Rent trevirke 150 Pr. m3 Inkl mva
Gips, ren u/fliser etc 150 Pr. m3 Inkl mva
Ekstra restavfallssekk 50 Pr. stykk Inkl mva

 

Tilbakemelding