Egenbetaling/prislister for omsorgstjenester

Disse reglene er fastsatt med bakgrunn i helse- og omsorgstjenestelovens § 11-2 og egen forskrift. Kommunen kan kreve egenbetaling/egenandel for hjelp til praktiske oppgaver i brukers hjem. Stortinget har vedtatt at hjemmesykepleie skal være gratis

Prisskjema helse og omsorgstjenester

Betalingsabonnement hjemmehjelp/praktisk bistand

Betalingstabellen er basert på abonnementsordning hvor man ”får tjenester etter behov og betaler etter evne”. Tabellen er justert med deflator på 2,8 % avrundet til nærmeste hele tier. Unntaket er minstepensjonister hvor betalingsforskriften setter maks betaling til kr 210,- pr. måned uansett tjenesteomfang for 2019

Satsene er justert i hht nytt statlig rundskriv i desember 2018.

Egenbetalingen er basert på «husstandens samlede nettoinntekt» før særfradrag etter siste skatteligning. Evt. hjelpestønad til hjelp i hjemmet legges til inntekten.

Betalingsabonnement hjemmehjelp/praktisk bistand
Skattbar nettoinntekt Betaling pr. år 2019 Betaling pr. mnd. 2019
Inntil 2 G (193 766) (minstepensjon) 2 520,- 210,-
2 – 3 G (193 766 –290 649) 10 560,- 880,-
3 – 4 G (290 649 – 387 532) 19 800,- 1 650,-
4 – 5 G (387 532 - 484 415 ) 29 520,- 2 460,-
Over 5 G (484 415 - + + +) 39 360,- 3 280,-

(1G (Folketrygdens grunnbeløp) pr. 01.05.18 = kr 96 883,-)

Kommunen kan ikke kreve betaling ut over hva tjenesten faktisk koster å produsere (var-prinsippet)

Dersom betaling etter abonnementsprinsippet vil gi brukeren en høyere timepris enn kr 295,-, vil tjenesten bli fakturert per time à kr 295,- for medgått tid.

Eksempel: Dersom en bruker skal betale kr 1 650,- pr. måned i henhold til abonnementsordningen men bare har hjelp 4 timer pr. måned, så vil tjenesten bli fakturert med kr 295,- pr. time (kr 1 180,-)

Det er tidligere utarbeidet retningslinjer for søknader om betalingsfritak eller redusert betaling som videreføres.

Instittusjonsopphold

Kragerø kommune beregner egenandel i institusjon (Marienlyst sykehjem) etter egne forskrifter fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Dette gjelder både tidsbegrenset opphold og langtidsopphold. Satsene for tidsbegrenset opphold (korttids- og rehabiliteringsopphold) under 60 døgn i kalenderåret er p.t. kr. 165,- pr. døgn og kr. 85,- for dag/natt. Satsene er justert i hht nytt statlig rundskriv i desember 2018.

Langtidsopphold betales i forhold til inntekt.

Avlastningsopphold er gratis og kan gjennomføres stort sett i omsorgsbolig med heldøgns bemanning 

Trygghetsalarm

Prisen er IKKE regulert av egen forskrift men baserer seg på selvkostprinsippet hvor arbeid, utstyr og reiseutgifter inngår.  Alarmene er tilknyttet 110-Sentralen i Skien. Hjelpen ytes av kommunale hjemmetjenester. Utrykninger til utløst alarm er inklusiv i prisen

Leie av trygghetsalarm
Leiepris pr. mnd. 2019
Installering/etableringskostnader (over 2 G) 1 110,-
Leieutgift inntil 2 G (193 766) 220,-
Leieutgift over 2 G (193 766 ++) 440,-

Prisen tar utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp (1G per 01.05.18 = kr 96 883)

Nøkkelboks inngår i leieavtalen.

Leie av nøkkelboks

Brukere av hjemmetjenester og som selv ikke kan åpne ved besøk, kan leie egen nøkkelboks som blir montert ved inngangsdøren. En nøkkelboks er en måte å oppbevare nøkkelen til inngangsdøren på som oppfattes som svært sikker, og kan kun åpnes av autorisert helse- og omsorgspersonell fra kommunen med egen nøkkel. Det må foreligge samtykke fra bruker om bruk av nøkkelboks. Leie og montering gjelder kun nye brukere fra 2016.

Leie av nøkkelboks
Boks Pris pr. mnd. Engangspris opp/nedmontering
Nøkkelboks 35,- 180,-