Egenbetaling/prislister for omsorgstjenester

Disse reglene er fastsatt med bakgrunn i helse- og omsorgstjenestelovens § 11-2 og egen forskrift. Kommunen kan kreve egenbetaling/egenandel for hjelp til praktiske oppgaver i brukers hjem. Stortinget har vedtatt at hjemmesykepleie skal være gratis.

Betalingsabonnement hjemmehjelp/praktisk bistand

Betalingsabonnement hjemmehjelp/praktisk bistand

Betalingsabonnement hjemmehjelp/praktisk bistand
Skattbar nettoinntekt Betaling pr. mnd.
Inntil 2 G (212 798) 233
2 -3 G ( 212 798 - 319 197) 1 060
3 - 4 G (319 197 - 425 596) 1 980
4 - 5 G ( 425 596 - 531 995) 2 950
Over 5 G ( 531 995 - +++) 3 930

 

Prisene er fastsatt med bakgrunn i helse- og omsorgstjenestelovens § 11-2 og egen forskrift.  Kommunen kan kreve egenbetaling/egenandel for hjelp til praktiske oppgaver i brukers hjem.  Satsene vil bli justert i hht nytt statlig rundskriv i desember 2022.

Betalingstabellen er basert på abonnementsordning hvor man får tjenester etter behov og betaler etter evne”. Tabellen er  justert med deflator på 2,7 %. Stortinget har vedtatt at hjemmesykepleie skal være gratis.  

Egenbetalingen er basert på "husstandens samlede nettoinntekt" før særfradrag etter siste  skatteligning. Kommunen kan ikke kreve betaling ut over hva tjenesten faktisk koster å  produsere (var-prinsippet). Dersom betaling etter abonnementsprinsippet vil gi brukeren en  høyere timepris enn kr 312,-, vil tjenesten bli fakturert per time à kr 312,- for medgått tid.

Eksempel: Dersom en bruker skal betale kr 1 798,- pr. måned i henhold til abonnementsordningen men bare har hjelp 4 timer pr. måned, så vil tjenesten bli fakturert med kr 312,- pr. time (kr 1 248,-)

Det er tidligere utarbeidet retningslinjer for søknader om betalingsfritak eller redusert betaling som videreføres.

Instittusjonsopphold

Kragerø kommune beregner egenandel i institusjon (Marienlyst sykehjem) etter egne forskrifter fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Dette gjelder både tidsbegrenset opphold og langtidsopphold. Satsene for tidsbegrenset opphold (korttids- og rehabiliteringsopphold) under 60 døgn i kalenderåret er p.t. kr. 185,- pr. døgn og kr. 105,- for dag/natt. Satsene er justert i hht nytt statlig rundskriv i desember 2023.

Langtidsopphold betales i forhold til inntekt.

Avlastningsopphold er gratis og kan gjennomføres stort sett i omsorgsbolig med heldøgns bemanning 

Trygghetsalarm

Prisen er IKKE regulert av egen forskrift men baserer seg på selvkostprinsippet hvor arbeid, utstyr og reiseutgifter inngår.  Alarmene er tilknyttet en alarmsentral betjent av helsepersonell. Hjelpen ytes av kommunale hjemmetjenester. Utrykninger til utløst alarm er inklusiv i prisen

Leie av trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm
Leiepris pr. mnd. 2024
Installering/etableringskostnader (over 2 G) 1 350
Leieutgift inntil 2 G (212 798) 260
Leieutgift over 2 G (212 798 +++) 530

Prisen tar utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp (1G per 01.05.23 = kr 118 620,-)

Nøkkelboks inngår i leieavtalen.

Leie av nøkkelboks

Brukere av hjemmetjenester og som selv ikke kan åpne ved besøk, kan leie egen nøkkelboks som blir montert ved inngangsdøren. En nøkkelboks er en måte å oppbevare nøkkelen til inngangsdøren på som oppfattes som svært sikker, og kan kun åpnes av autorisert helse- og omsorgspersonell fra kommunen med egen nøkkel. Det må foreligge samtykke fra bruker om bruk av nøkkelboks. Leie og montering gjelder kun nye brukere fra 2016.

Leie av nøkkelboks

Leie av nøkkelboks
Boks Pris pr. mnd. Engangspris opp/nedmontering
Nøkkelboks 50 220

 

Tilbakemelding