Sentrumsplanen

Vern og utvikling - kommunedelplan for Kragerø sentrum 2016. Kragerø kommunestyre vedtok, i medhold av Plan og bygningslovens §§ 11-1 og 11 -15 revidert kommuneplan for Kragerø kommune. Vedtaket ble gjort i møte den 10.3.2016 i sak 18/16

Sentrale tema i planen er bygningsvern, miljøvern, estetiske retningslinjer ved endringer, «våre felles møteplasser», vannfronten, brannvern, trafikk og parkering m.m. Store deler av bebyggelsen i Kragerø sentrum er NB!-område og er omfattet av hensynssone for bevaring av kulturmiljø. I tillegg inngår 5 områder båndlagt etter lov om kulturminner. I tillegg til bestemmelser inneholder planen estetiske retningslinjer ved endring og utbedring av bebyggelsen. Reguleringsplaner innenfor området gjelder fortsatt med unntak av noen eldre planer som tidligere er vedtatt opphevet i kommuneplanens arealdel.  For sjøarealene gir planen rom for noe utvidelse av offentlige bryggeanlegg og gjestehavn, mens det er gitt særskilte bestemmelser for private bryggeanlegg.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf. Plan og bygningslovens § 11- 15.

Tilbakemelding