Oppsummering

Kragerø kommune leverer et netto driftsresultat med et regnskapsmessig overskudd på 15, 1 mill. kroner og et regnskapsmessig mindre forbruk på 1,76 mill. kroner. Korrigert for etableringstilskudd fra husbanken er avvikene på de ulike kommunalområdene små. Budsjettgjennomføringen i alle kommunalområdene er tilfredsstillende og det er ingen betydelige avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Økonomistyringen i forhold til budsjett er god.

Det er netto driftsresultat som er viktig og viser om det er balanse mellom utgifter og inntekter. I løpet av 2019 fikk Kragerø kommune et engangstilskudd fra Husbanken som skal benyttes til etableringstilskudd til aktuelle søkere. 16 mill. kroner var ikke benyttet i 2019 og inngår i netto driftsresultat. Netto premieavvik inngår også i netto driftsresultat og utgjør 9,9 mill. kroner.

Selv om økonomistyringen er god i forhold til vedtatte budsjettrammer er vurderinger knyttet til nøkkeltall at den økonomisk handleevnen over tid er mindre bra. Gjeldsnivået for høyt og driftsnivået er for høyt i forhold til de økonomiske rammebetingelsene. Driftstilpasninger vil bli nødvendig i tiden fremover.

Tilbakemelding