Resultat 2019

3.0 Resultat 2019

Forklaringer knyttet til økonomisk oversikt drift. Samlet oversikt hele kommunen.

Tabell 1 – Økonomisk oversikt drift Kragerø kommune 2019.

 

 

 

Brukerbetalinger viser en mindreinntekt på 0,2 mill. kr. Avviket skyldes i stor grad noe lavere foreldrebetaling SFO og barnehage enn budsjettert. 0,7mill. kr., og en merinntekt 0,5 mill.kr. på brukeinnbetalinger innen omsorgstjenester.

Andre salgs- og leieinntekter har et merinntekt på 6,7 mill. kr. Avviket skyldes merinntekt på 6,4 mill. kr som følge av økt mottak av gipsplater på avfallsdeponiet på Nilsbukjær, økte husleieinntekter i forhold til budsjettert knyttet KBBL, Kragerø Sykehus, salg av renholdstjenester på 2,6 mill. kr.

Tilkoblingsgebyrer på vann- og avløpsnettet og en feilbudsjettering på kommunale avgifter til sammen 2,6 mill. kr. bidrar i negativ retning.

Overføringer med krav til motytelse har en merinntekt på 67,2 mill. kr. Avviket skyldes økte overføringer fra IMDI og økte etablering- og tilretteleggingstilskudd fra Husbanken, med til sammen 32,0 mill. kr., økte refusjoner fra BUF etat på 4,2 mill. kr. Sykepengerefusjonen ligger høyere enn budsjettert 6,4 mill. kr og kommunen har fått refusjoner fra andre kommuner (legevakt, barnevern, refusjoner lærlinger) og fra andre på tilsammen 5,4 mill. kr. Kragerø kommune budsjetterer ikke med refusjon av momskompensasjon, dette utgjør med 20,0 mill. kr. i netto avviket på 67,2 mill. kr. I 2019 mottok vi 0,7 mindre i refusjoner for resursskrevede brukere, sammenlignet mot budsjett.

Rammetilskudd gikk isolert sett med en mindreinntekt på 11,2 mill. kr. Årsaken til mindreinntekten er at inntektsutjevningen går ned når skatt på inntekt og formue øker mer en nasjonalt.

Andre statlige overføringer viser en merinntekt på 2,9 mill. kr og skyldes i hovedsak økte statstilskudd vedrørende flyktninger

Andre overføringer ga en merinntekt på 0,7 mill. kr, dette skyldes i hovedsak (0,5 mill. kr) mottatte overføringer fra andre, da dette ble ført på feil art og skulle vært inkludert i merinntekten på 67,2 mill. kr i punktet overføring med krav til motytelse. En liten merinntekt på 0,2 mill. kr, dette skyldes at konsesjonsavgift mottatt fra KE AS ligger noe høyere en budsjett.

Skatt på inntekt og formue gikk isolert sett med en merinntekt på 14,5 mill. kr. Samlet sett gikk skatt- og rammetilskuddet med en merinntekt på 3,3mill. kr.

Eiendomsskatten ga en mindreinntekt på 0,4 mill. kr i forhold til budsjett, avviket er knyttet til eiendomsskatt på eiendommer.

Andre og direkte og indirekte skatter, mottatt konsesjonsavgift for 2019 er i overenstemmelse med budsjett.

Lønnsutgifter viser et merforbruk på 11,8 mill. kr. Avviket kan i hovedtrekk forklares med at 5,2 mill. kr. til ekstrahjelp skyldes at kostnaden ikke er budsjettert, ekstra inntektene fra IMDI som finansierer bruk av ekstrahjelp, er heller ikke en budsjettert inntekt JF pkt 3. Det er underbudsjettert vikarutgifter på 1,7 mill. kr, det er utbetalt til overtid på 4,2 mil. kr mer enn budsjett og annen lønn og godtgjørelse på 3,2 mill.kr. Fastlønnsbudsjettet er 2,5 mill.kr. for høyt.

Sosiale utgifter gikk med et mindre forbruk på 3,8 mill. kr. Dette skyldes at pensjonskostnader til KLP og SPK ble lavere enn antatt, MHV. 2,6 mill. kr. og 1,2 mill. kr.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon gikk med et merforbruk på 17 mill. kr. I grove trekk skyldes dette transportutgifter og drift egne transportmidler 1,5 mill. kr., merforbruk strøm 3,7 mill. kr., merforbruk knyttet til avgifter, gebyrer, lisenser el. 0,5 mill. kr., Kjøp av driftsmidler 1,4 mill. kr., merforbruk på vedlikehold og byggetjenester (hovedsakelig innenfor VAR) 2,6 mill. kr., serviceavtaler, reparasjoner etc  (hovedsakelig i eiendom og vei og park) 1,2 mill. kr., merforbruk av konsulentutgifter 2,2 mill. kr. som skyldes at kostnader til eiendomstakseringen ikke var budsjettert på denne kontointervallet.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon gikk med et merforbruk på 6,3 mill. kr. Avviket skyldes kjøp fra staten 1,4 mill. kr. som hovedsakelig er kostnader knyttet til barnevern, merforbruk av tjenester fra andre private med 5,8 mill. kr, her ligger blant annet merkostnader knyttet endringer i fastlegeordning, merkostnad til private barnehager og merkostnader til avløp/slam/septikk.

Overføringer gikk med et merforbruk på 25,3 mill. kr. Det største avviket 19,9 mill.kr skyldes mva kompensasjon som ikke er budsjettert, Jfr. Pkt. 3. Overføring til andre private har et merforbruk 6,2 mill.kr., det består av utbetaling av tilrettelegging-og etableringstilskudd 5,3 mill.kr som ikke er budsjettert, merforbruk i utbetalt sosialhjelp 3,0 mill.kr, men også et mindre forbruk knyttet til eiendomstakseringen 2,1 mill. kr. Jfr pkt 12. Det er underbudsjettert kostnader til overføring til andre private 2,1 mill. kr knyttet til barnevern og enslige mindreårige, samtidig er det budsjettmidler på 4,7 mill.kr. som ikke er korrigert til riktige kostnadssteder.

Avskrivninger har et avvik på 7,2 mill. kr i mindre forbruk. Avskrivningene påvirker ikke kommunens resultat.

Fordelte utgifter oversteg budsjettet med 0,8 mill. kr. Motposten ligger under utgiftene, og inngår i sum driftsutgifter. Alle kommunalområdene har benyttet seg av kontoen for interne overføringer. Denne muligheten utgår i 2020 som følge av endringer i kostra.

Sum eksterne finansinntekter. Renteinntekter, utbytte og eieruttak gikk med en merinntekt på 0,8 mill. kr. Dette skyldes høyere inntekter på ordinære innskudd 0,6 mill. kr. og startlån 0,2 mill. kr i forhold til budsjett. Gevinster på finansielle instrumenter. Det er ingen transaksjoner knyttet til området. Mottatte avdrag på utlån bidro med en mindreinntekt på 0,02 mill. kr. Dette gjelder sosiale utlån.

Sum eksterne finansutgifter.  Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter bidro med et mindre forbruk på 1,3 mill. kr. Dette gjelder i hovedsak renter på kommunes langsiktige gjeld. Dette skyldes høyere rente enn antatt i budsjett.  Tap på finansielle instrumenter. Det er ingen transaksjoner knyttet til området. Avdrag på lån. Kostnadsførte avdrag er lik budsjetterte avdrag. Av de totalt 33,1 mill. kr. er 0,6 mill. kr. av disse betalt i 2020. Utlån gikk med et merforbruk på 1,2 mill. kr. Dette gjelder betalte utlån fra NAV.

Motpost avskrivninger jfr punkt 15.

Sum bruk av avsetninger. Fjorårets resultat for kommunen er bokført her. Det er i henhold til budsjett. Bruk av disposisjonsfond er i henhold til budsjett. Det er benyttet 9,06 mill. kr av disposisjonsfondet, det er knyttet til kommunestyrsaker 70/18 på 0,260 mill.kr Tiltak for barn og unge, FSK 23.9 Støtte til Fjordbåtselskapet 0,4 mill. kr., til dekning av eiendomstakseringen 5,0 mill.kr og 2.tertialvedtak 3,4 mill.kr. Bruk av bundne fond er 7,0 mill. kr høyere enn budsjett. Bundne fond er midler kommunen har mottatt til øremerkede prosjekter o.l.

Sum avsetninger. Avsetninger til disposisjonsfond er i henhold til budsjett 2019 på 15,6 mill. kr. Opprinnelig budsjett viser en avsetning til disposisjonsfond på 5,1 mill.kr., i 1.tertial ble det avsatt 0,1 mill.kr til et innovasjonsfond, ved behandling årsregnskapet 2018 ble 8,6 mill.kr avsatt til disposisjonsfond. 1,8 mill.kr. ble også avsatt som følge av driftsresultatet 1. og 2. tertial 2019.

Avsetninger til bundne fond er 27,8 mill. kr høyere enn budsjett. Avviket skyldes bl.a. at i 2019 mottok vi 21,2 mill.kr i etablerings-og tilretteleggingstilskudd fra husbanken. De resterende avsetningene på 6,6 mill.kr er øremerkede midler fordelt på kommunalområdene Samfunn, Helse og omsorg og Oppvekst.

Tilbakemelding