Investeringer

5.0 Investeringer

Regnskapsskjema 2A – investering viser avvik mellom opprinnelig budsjett og regulert budsjett i forhold til faktisk regnskap.

Tabell 11 – Regnskapsskjema 2A.

 

 
Som det fremgår av tabellen er det regulerte budsjettet større enn det opprinnelige. Dette skyldes at ved årsskiftet blir ubrukte budsjettmidler pr 31.12 i det forrige året budsjettert på nytt i det påfølgende året (rebudsjettert).

 

Da det opprinnelige årsbudsjettet for 2019, samt rebudsjetteringen av tidligere restbudsjettmidler, langt oversteg sannsynlig oppnåelig investeringsnivå for 2019(målt i november), ble investeringsbudsjettet for 2019 den 12. desember (KST – nedskaleringer investeringsbudsjettet) redusert med 81,4 mill. for at regnskap og budsjett skulle være bedre i balanse ved årsskiftet.

Regnskapet viser selv med nedskaleringer pr 12. desember en ubalanse mellom budsjetterte investeringer og utførte investeringer i anleggsmidler.

Tabell 12 – Budsjett gjennomføringen investeringer 2019

 

 

 

*knyttet til anleggsinvesteringene

Avviket mellom budsjett og regnskap er for stort. Gjennom tertialrapporteringene i 2020 samt budsjettarbeidet 2021-2024, vil det bli en prioritert oppgave å fordele vedtatte investeringsprosjekter på antatt år kommunen har kapasitet til å gjennomføre prosjektene. Samtidig vil det bli hensyntatt en bærekraftig utvikling på lånegjelden, vedtatt handlingsregel knyttet til låneopptak.

Tabell 13 – Ubrukte lånemidler.

 

 

 

 

Ubrukte lånemidler pr 31.12 i et regnskapsår bør ikke være for store og skal samsvare med differansen på budsjettert investeringer og faktiske gjennomførte investeringer. Fordelen med ubrukte lånemidler er at det gir god likviditet. Alternativet er kassakreditt.

Prosjektene i investeringsregnskapet fordeler mellom selvkostprosjekter (64%)og øvrige prosjekter

(34) slik tabellen viser.

Tabell 14 – Investeringsområder

 

 
Prosjektoversikten i skjema 2 B i regnskapsdokumentet for 2019 gir en detaljert oversikt over hvilke investeringsprosjekt som har vært under arbeid i 2019 i Kragerø kommune.

Tilbakemelding