Budsjettgjennomføringen

4.0 Budsjett gjennomføringen

Kommunestyrets bevilgning til tjenesteyting skal være førende for budsjettgjennomføringen. Budsjettgjennomføringen er kommentert ut fra nettoresultat som vist i tabellene under, det vil si brutto utgifter minus brutto inntekter.

 

Tabell 2 – Budsjett gjennomføringen drift 2019 alle kommunalområder.

 

Regnskapet viser et netto driftsresultat med et overskudd på 15,1 mill. kroner. Dette er bedre enn regulert budsjett, men her var det ikke tatt hensyn til etableringstilskuddet til husbanken. Korrigert for etableringstilskudd fra husbanken er avvikene på de ulike kommunalområdene små.

Budsjettgjennomføringen i alle kommunalområdene er tilfredsstillende og det er ingen betydelige avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Økonomistyringen i forhold til budsjett er god.

Området felles kommune viser at igjen blir skatteinntekter høyere enn forventet, selv om dette er justert iløpet av året. Fordeling av skatteinntektene utføres av staten og kommunen justerer sine inntektsbudsjetter basert på informasjonen en får fra staten. Når økte skatteinntekter blir klart helt på slutten av året er det ikke mulig å regulere budsjettet i tråd med faktiske skatteinntekter. Økte skatteinntekter er åpenbart positivt for det endelige driftsresultatet.

4.1Helse og omsorg

Totalt sett har kommunalområdet lite merforbruk. Resultatet inkluderer et ikke budsjettert premieavvik som har bidratt positivt til resultatet. Premisavviket har særlig påvirket virksomhetene Helsetjenester og Omsorgsboliger, som har et stort antall ansatte.

Tabell 3 – Budsjett gjennomføringen kommunalområdet helse og omsorg.

Virksomheter

Oppr.budsjet

Reg. budsjett

Regnskap 2019

Avvik*

Fysio/Ergo

7 228 439

7 907 439

7 715 964

-191 475

Helsetjenester

90 977 734

90 623 734

91 650 195

1 026 461

Kommuneoverlege mm

6 663 978

6 663 978

9 361 726

2 697 748

Omsorgsboliger

129 472 644

129 472 644

125 846 644

-3 626 000

Tjenestekontor

14 585 370

17 260 370

17 388 416

128 046

Totalsum

248 928 165

251 928 165

251 962 945

34 780

* Merutgifter (avvik) forhold til budsjett er pluss.

 

 

 

 

 

Fysio/ergo

Virksomheten har hatt god budsjettmessig oversikt og kontroll gjennom året og har et mindre forbruk på knappe 200 000 kr.

Helsetjenester

Helsetjenester har et merforbruk på ca 1 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette merforbruk i hjemmetjenester og på sykehjem. Der økt bemanning/ressursbruk knytt til hjemmeboende og skjermingstiltak gir det største bidraget. Noe ekstrautgifter er også knytt til sommerferieavviklingen.

Kommuneoverlege med mer

I det alt vesentlige skyldes merforbruket på knappe 2,7 mill. kroner her innleie av legevikarer i fastlegehjemler, som bidrag til legekontordrift, formidlingshonorar til vikarbyråer, husleie og andre utgifter i denne sammenheng. Rekruttering av legevikarer er krevende, og i 2019 har norske kommuner i stor grad måttet dekke det meste av utgiftene ved nevnte vikar innleie. På det meste har Kragerø kommune hatt utgifter til 5 legevikarer samtidig.

Omsorgsboliger

Denne virksomheten har et positivt resultat på 3,6 mill. kroner i 2019. Dette skyldes noe nedgang i ressurskrevende tjenester, men det største bidraget skyldes redusert bruk av vikarer ved fravær og samarbeid og bruk av kompetanse på tvers av avdelinger. Sammenlignet med foregående år har driftsituasjonen i virksomheten i 2019 vært vesentlig bedre.

Tjenestekontor

Virksomheten har hatt en økning i ressursbruk innenfor BPA og avlasting. Etter en gjennomgang av vedtak knytt til ressurskrevende tjenester, har en fått et riktigere ressursbilde har som har bidratt positivt til resultatet.

 

4.2Oppvekst

Totalt sett hadde oppvekst et tilsynelatende mindre forbruk på 1 million i 2019 – men dette resultatet inkluderer et ikke budsjettert premieavvik. Premieavviket påvirker tjenesteområdene med flest antall ansatte i størst grad, derfor påvirkes skole og barnehage relativt mer enn eksempelvis helsestasjonen og barnevern.

Tabell 4 – Budsjett gjennomføringen kommunalområdet oppvekst.

Tabell 4
Virksomheter Oppr.budsjet Reg. budsjett Regnskap 2019 Avvik*
Barnehage 59 728 000 59 728 000 60 062 338 334 338
Barnevern 19 184 600 20 929 479 22 000 754 1 071 275
Helsestasjon 7 174 000 7 274 000 6 932 505 -341 495
Kompetanse og integrering 16 389 500 16 389 500 16 442 705 53 205
Skole 117 126 881 117 438 881 116 812 899 -625 982
Stab Oppvekst 7 789 753 6 668 874 5 276 267 -1 392 607
Totalsum 227 392 734 228 428 734 227 527 468 -901 266


Barnehage

Budsjettet til barnehage ble i 2019 redusert med mellom 3% og 4% og det var gjennom året knyttet usikkerhet til om reduksjonen i rammen var for stor. Avviket er likevel relativt lite, sammenholdt med totalt årsbudsjett og må sees i sammenheng med ikke benyttede midler på Stab Oppvekst.

Barnevern

Året 2019 har vært et krevende år for barneverntjenesten, også økonomisk. Tjenesten ble tilført 1,3 mill. kroner i 2. tertial og “bufferen” som var satt av til barnevernsformål på 0,45 mill. kroner hos Kommunalsjef for Oppvekst ble også brukt. Likevel gikk tjenesten 1,0 mill. kroner under budsjett.

Merforbruket skyldes kjøp av tjenester i form av sakkyndige vurderinger og advokathjelp i forbindelse med konkrete barnevernssaker og det skyldes kjøp av institusjonsplasser – ut over det som var lagt inn i budsjettet.

Helsestasjon

Virksomheten så lenge ut til å gå ut av 2019 med et merforbruk som skyldtes vedvarende høyere kostnader, blant annet knyttet til fagprogram som ikke var hensyntatt i budsjettet. Dette var grunnen til at virksomheten ble styrket med 100 000 kroner etter 2. tertial. Det er foretatt justeringer i forhold til budsjett for 2020 som tar hensyn til det økte kostnadsnivået.

Kompetanse og integrering

Regnskapet er i balanse, men skjuler et merforbruk på ca 250 000 kroner som en følge av premieavviket.

Kompetanse og integrering belastes for introduksjonsstønaden som betales til flyktninger de første 2 til 3 årene som de bor i kommunen. Dersom det er behov for økonomisk støtte ut over denne perioden, eller dersom det er behov for supplerende økonomiske tiltak innenfor integreringsperioden på 5 år (som vi får integreringstilskudd for), belastes dette NAV - økonomisk sosialhjelp flyktning. NAV hadde et underforbruk på denne posten i 2019 tilsvarende 250 000 kroner som skal sees i sammenheng med kompetanse og integrering sitt resultat.

Skole

Til tross for trange rammer for skoledriften i 2019 endte resultatet opp med 0,6 mill. kroner i underforbruk. Dette skyldes i stor et grad positivt netto premieavvik. Regnskapsresultatet per skole viser at det er små prosentvise avvik fra tildelt ramme per skole. Det største avviket er knyttet til Montesorriskolen, der kommunens direkte kostnader til skyss og spesialundervisning ble ca 2 mill. kroner som betyr 1 mill. kroner over budsjett.

Stab oppvekst

Det ble lagt inn fellesposter i budsjettet på en “annet”-post og en post til opplæring og kurs på til sammen 1 mill. kroner – som ikke ble brukt. Grunnen til at postene ikke ble brukt opp, var fordi det ble tydelig at det var behov for å omdisponere midlene for å dekke opp for merforbruk i virksomhetene.

 

4.3Samfunn

Totalt sett gikk driften i kommunalområde Samfunn i økonomisk balanse og det er ikke et reelt mindre forbruk som framgår av tabellen under. Det store mindre forbruket skyldes i hovedsak ekstraordinære tilskuddsmidler fra Husbanken på 18,3 mill. kroner hvor kun ca 3 mill. kroner ble utbetalt av tilskuddsmidlene i 2019. De resterende tilskuddsmidlene er satt på fond til boligkjøp i 2020.

Tabell 5 – Budsjett gjennomføringen kommunalområdet samfunn.

Virksomheter

Oppr.budsjet

Reg. budsjett

Regnskap 2019

Avvik*

Brann

12 315 631

12 315 631

13 452 813

1 137 182

Bygg og areal

3 654 315

5 848 329

5 862 765

14 436

Eiendom

30 627 919

30 627 920

31 748 973

1 121 053

Kultur

17 149 936

18 209 936

18 873 309

663 373

Næringsavfall

-1 000 000

-1 000 000

-5 743 849

-4 743 849

Sosialtjenester

33 878 476

32 672 784

35 069 092

2 396 308

Stab samfunn

4 476 642

7 082 334

-12 422 875

-19 505 209

Vei og park

7 009 161

7 009 161

10 337 767

3 328 606

Totalsum

     108 112 080

112 766 095

97 177 995

-15 588 100

* Mindreutgifter (avvik) forhold til budsjett er minus.

 

 

 

Brann

Brann har hatt et merforbruk i hovedsak til lønn/overtid knyttet til langtidssykemeldte og pensjonering. Det har vært mye bruk av vikarer, men også en del overtid på de faste ansatte som det har vært nødvendig å bruke som vikarer. Brann er avhengig av å ha riktig sammensetting av kompetanse på de forskjellige lagene, slik at man har vært nødt til å benytte overtid på en del vakter istedenfor vikarer.Brann

Bygg og areal

Innenfor driftsområde bygg og areal forvaltning, med eiendomstaksering, eiendomsskatt, landbruksforvaltning, kart, kommuneplan og plansaksbehandling utenfor selvkostområdet, viser regnskap for 2019 et resultat innenfor budsjettrammen.

Eiendom

Merforbruket skyldes i hovedsak merkostnader til strøm, bioenergi og materialkostnader. Strømkostnadene er høyere pga høyere strømpriser og i tillegg noe høyere strømforbruk enn tidligere år, grunnet en større bygningsmasse og utfordringer med varmeanleggene i noen av byggene. Kostnadene ved bruk av bioenergi er også høyere enn budsjettert. Merkostnader knyttet til nødvendige innkjøp/materialer til drift av kommunale bygg og større vedlikeholdsoppgaver som har vært nødvendig å gjennomføre tidligere enn planlagt.

Kultur

Kultur har samlet sett et mindre forbruk på vel 100.000 kroner. Grunnen til at det framkommer et merforbruk i tabellen over er at tilskuddet til Kystlaget på ca 1,2 mill. kroner i 2019 ble omgjort fra investeringsmidler og belastet driftsregnskapet under Kultur (utenom det vedtatte driftsbudsjettet for 2019) da dette ikke er å regne som en investering.

Næringsavfall

God tilgang på deponivarer har ført til at deponiet har hatt svært høy aktivitet. Det er både uresirkulerbar gips og lett forurensede masser fra lokale prosjekter som har blitt deponert. Dette førte til at man i 2019 søkte om å få utvidet lovlig mottatt mengde for 2019 og dermed økte inntekten fra et budsjettert overskudd på ca 1 mill. kroner til ca 4,5 mill. kroner for 2019.

Sosialtjenester (NAV)

NAV har et merforbruk i 2019 som i hovedsak skyldes høyere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Noe av merforbruket til økonomisk sosialhjelp kan forklares med økte strømkostnader for mottakere av sosialhjelp. I tillegg har NAV hatt flere brukere i Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert.

Stab samfunn

Det store mindre forbruket skyldes i hovedsak ekstraordinære tilskuddsmidler fra Husbanken på 18,3 mill. kroner hvor kun ca 3 mill. kroner ble utbetalt av tilskuddsmidlene i 2019. De resterende tilskuddsmidlene er satt på fond til boligkjøp i 2020. Dersom man ser bort fra tilskuddsmidlene fra Husbanken ble forventet merforbruk på årsbasis i Stab Samfunn beregnet til 1,23 mill. kroner, og  som i hovedsak skyldes merkostnader til ny leieavtale med Boligstiftelsen og kjøp av juridisk rådgivning knyttet til Trikotasjen.

Vei og park

Avviket i Vei og Park er i hovedsak knyttet til veivedlikehold. Ekstra kostnader til brøyting og strøing, men også ekstra kostnader i etterkant av vinteren (1. Kvartal 2019) som reparasjoner av brøyteskader og asfalt, samt oppsoping av mengder med strøgrus. På grunnlag av regnskapstall pr 2. tertial (31.07.19) la rådmannen til grunn at det er anbefalt et urealistisk budsjett for virksomheten Vei og park for 2019 og at det ikke var mulig å gjennomføre et forsvarlig veivedlikehold innenfor den gitte rammen.

 

4.4Støtte og utvikling

Totalt sett gikk kommunalområde Støtte og utvikling i økonomisk balanse. Tildelingen i 2019 var redusert med ca. 600 000 kroner sammenlignet med tildeling i 2018.

Tabell 6 – Budsjett gjennomføringen kommunalområdet støtte og utvikling.

 

Virksomheter

Oppr.budsjet

Reg. budsjett

Regnskap 2019

Avvik*

Støtte og utvikling

37 585 907

37 685 907

37 691 354

5 447

IKT

7 637 470

7 737 470

7 936 259

198 789

Personal

14 017 612

14 017 612

13 162 753

-854 859

Service

6 298 384

6 298 384

6 295 611

-2 773

Skatteoppkrever

1 510 038

1 510 038

1 365 236

-144 802

Stab støtte og utv

5 986 131

5 986 131

6 658 690

672 559

Økonomi

2 136 272

2 136 272

2 272 805

136 533

Totalsum

37 585 907

37 685 907

37 691 354

5 447

* Merutgifter (avvik) forhold til budsjett er pluss.

 

 

 

 

IKT

Merforbruket i avdelingen skyldes omposteringer fra digitaliseringsprosjektet for å ivareta krav i regnskapsloven knyttet til tillatte bokføringer på investeringer.

Personal

Mindre forbruket skyldes hovedsakelig lønnsrefusjoner grunnet fravær og avvikling av inngått lærlingkontrakt.

Service

Ingen merknader.

Skatteoppkrever

Mindre forbruket i avdelingen skyldes hovedsakelig lønnsrefusjoner, samt noe høyere gebyrinntekter enn budsjettert.

Stab støtte og utvikling

Det reelle merforbruket er 321 000 kroner fordi 351 000 kroner av kostnadene er finansiert ved bruk av bundne fond, som ikke fremkommer av tabellen over. Det resterende merforbruk skyldes økte administrative felleskostnader og økte kostander på serviceavtaler, konsulenttjenester og lønn.

Fordelingen mellom drift og investering knyttet til vårt kommunalområde og spesielt IKT avdeling bør revideres. Da kostnadene som påløper i større grad bør belastes driftsregnskap enn investeringsregnskap.

Økonomi

Merforbruket skyldes bortfall av miljøgebyrer på utfakturering av kommunale avgifter.

 

4.5Selvkost

Selvkost er selvfinansierende gjennom kommunale avgifter. Dette fremkommer ikke i tabellen nedenfor, da noen føringer skjer på andre områder. Det lages et eget regnskap for VAR området for å sikre at de kommunale avgiftene er i samsvar med utgiftene. Avvikene lignes mot selvkostfondene.

Tabell 7 – Budsjett gjennomføringen området selvkost.

 

Virksomheter

Oppr.budsjet

Reg. budsjett

Regnskap 2019

Avvik*

Selvkost

-16 946 690

-16 946 690

-15 459 472

1 487 218

Selvkost bygg&areal

-1 590 991

-1 590 991

-658 543

932 448

Selvkost varfs

-15 355 699

-15 355 699

-14 800 929

554 770

Totalsum

-16 946 690

-16 946 690

-15 459 472

1 487 218

* Mindreinntekter (avvik) forhold til budsjett er pluss.

 

 

 


Bygg og areal

For selvkosttjenestene plansaksbehandling, byggesaksbehandling, eierseksjonering og kart/oppmåling er resultatet langt fra et budsjett i balanse. Resultatet for virksomheten får derved et merforbruk på rundt 17%. Dette skyldes i hovedsak sviktende gebyrinntekter.

I 2019 ble flere av planprosessene mer omfattende enn forventet og fremdrift forsinket av innsigelser, interesseavveininger mm. Det forventes at planarbeidet i 2019 gir utbetaling i 2020. Byggesaksbehandling har hatt bemanningsutfordringer og det ble meldt 19 avvik knyttet til lovpålagte tidsfrister. Dette har ført til tap av gebyrinntekter tilsvarende 250.000 kroner. Sviktende gebyrinntekter skyldes også rekvirering av færre oppmålingsforretninger enn forventet ved budsjettering.

VARS (vann avløp renovasjon slam)

Vannområdet hadde et negativt avvik knyttet til for lave gebyrinntekter, gebyrinntektene estimeres året før faktureringen skjer. Avløpsområdet hadde et negativt avvik knyttet til for lave gebyrinntekter, gebyrinntektene estimeres året før faktureringen skjer. Slamområdet hadde et negativt avvik knyttet til økte tømmekostnader for septik pga forlengelsen av avtalen med Kragerø SeptikserviceAS i påvente av avklaring rundt kommunal drift av tjenesten. Husholdningsavfall har et positivt avvik som følge av en effektiv drift med lavere driftskostnader, og høyere gebyrinntekter.

4.6Kommunedirektør og omstillingsprogrammet

 

Tabell 8 – Budsjett gjennomføringen områdene kommunaldirektør og omstillingsprogrammet.

Virkomheter

Oppr.budsjet

Reg. budsjett

Regnskap 2019

Avvik*

Kommunedirektøren

3 323 558

3 723 558

3 529 985

-193 573

Næringsaktivitet

3 193 103

3 193 103

3 219 071

25 968

Tilskudd

11 884 656

11 884 656

11 768 944

-115 712

Totalsum

18 401 317

18 801 317

18 518 000

-283 317

* Mindreutgifter (avvik) forhold til budsjett er minus.

 

 

 

Virksomheter

Oppr.budsjet

Reg. budsjett

Regnskap 2019

Avvik*

Omstillingsprogrammet 2017-2022

750 000

1 843 782

-182 344

-2 026 126

Totalsum

750 000

1 843 782

-182 344

-2 026 126

* Mindreutgifter (avvik) forhold til budsjett er minus.

 

 

 

Ingen avvik av betydning på disse områdene

 

4.7Politikk

 

Tabell 9 – Budsjett gjennomføringen for området politikk.

Virksomheter                                                     Oppr.budsjet             Reg. budsjett            Regnskap 2019                Avvik*

Politisk virksomhet

7 929 456

8 079 456

8 543 472

464 016

Totalsum

7 929 456

8 079 456

8 543 472

464 016

* Merutgifter (avvik) forhold til budsjett er pluss.

 

 

 

 

 

Merforbruket i politisk virksomhet skyldes i all hovedsak at kostnader til advokat i fbm en arbeidssak på kunstskolen er belastet politisk virksomhet, administrasjonsbil, etterlønn ordfører og varaordfører samt 2 dagers folkevalgprogram.

 

4.8Kommunens Fellesområdet

 

Tabell 10 – Budsjett gjennomføringen kommunens fellesområdet (skatt og rammeoverføringer).

Tabell 10
Virksomheter Oppr.budsjett Reg. budsjett Regnskap 2019 Avvik*
Felles kommune -627 628 228 -635 150 242 -640 876 821 -5 726 579
Totalsum -627 628 228 -635 150 242 -640 876 821 -5 726 579
* Merinntekter (avvik) forhold til budsjett er minus.      

Rammetilskudd gikk isolert sett med en mindreinntekt på 11,2 mill. kr. Årsaken til mindreinntekten er at inntektsutjevningen går ned når skatt på inntekt og formue øker mer en nasjonalt. Skatt på inntekt og formue gikk isolert sett med en merinntekt på 14,5 mill. kr. Samlet sett gikk skatt- og rammetilskuddet med en merinntekt på 3,3mill. kr.  Øvrige inntekter utgjør resten av avviket

Tilbakemelding