Ansatte

6.0 Ansatte

6.1Årsverk

Faste årsverk har økt med 5 årsverk fra 2018 til 2019. Økningen i årsverk er innenfor kommunalområdet samfunn.

Tabell 15 – Utvikling årsverk.

Utvikling årsverk

Kommunalområder

2018

2019

Helse og omsorg

307,41

307,87

Oppvekst

346,64

345,64

Støtte og utvikling

44,28

44,25

Samfunn (inkl selvkost)

134,40

141,30

Totalt

836,23

841,56

* Kommunedirektør og omstillingsprogrammet inngår i totalt Tallene er hentet fra Visma BI

 

6.2Sykefravær

Oppfølging av sykefraværet er en lederoppgave. Sentral oppfølging av sykefraværet ble videreført i 2019 med spesielt fokus på virksomheter med høyt fravær, individuell oppfølging av arbeidstakere med langvarig fravær og/eller høyt korttidsfravær. Personalavdelingen bidrar aktivt til å holde langtidsfraværet så lavt som mulig. Det er satt fokus på tettest mulig oppfølging av de som blir sykemeldt, og lederne veiledes i denne viktige oppgaven. Det samlede fravær for 2019 endte på 8,30 %.

Tabell 16 – Utvikling sykefravær.

Utvikling sykefravær

Kommunalområder

2018

2019

Helse og omsorg

9,78

10,88

Oppvekst

7,25

6,85

Støtte og utvikling

4,16

5,03

Samfunn (inkl selvkost)

6,79

7,35

Totalt

7,88

8,30

* Kommunedirektør og omstillingsprogrammet inngår i totalt

Tallene er hentet fra Visma BI

 

6.3Likestilling

Temaer knyttet til likestilling i arbeidssammenheng er ofte knyttet til temaene heltidskultur og lønnspolitikk. Kragerø kommune arbeider målbevisst på begge disse områdene i den hensikt å redusere utilsiktede og uønskede kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Spesielt heltidskultur er utfordrende arbeid som tar tid å endre på. Utfordringene er stort sett de samme i hele kommune-Norge.

I Kragerø kommune er 70 % av de ansatte kvinner og 30 % menn. Kommunen er en typisk kvinnearbeidsplass ikke minst innenfor omsorgsyrkene.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Kragerø kommune i 2019 var 81,56 %, og er så å si lik fjorårets. Stillingsstørrelse innen helse og omsorg viser imidlertid en økning fra 71,2 % til 72,3 %.

Tabell 17 – Utvikling gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

Utvikling gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Kommunalområder

2018

2019

Helse og omsorg

71,2 %

72,3 %

Oppvekst

85,6 %

86,4 %

Støtte og utvikling

83,5 %

83,5 %

Samfunn (inkl selvkost)

84,5 %

84,1 %

Totalt

81,2

81,56

* Kommunedirektør og omstillingsprogrammet inngår i totalt

Tallene er hentet fra Visma BI

Endring i grunnlønn for kvinner i Kragerø kommune var 4,3 % i 2019, mens det for menn var 4,5 %. Det ble ikke gjennomført lokale forhandlinger for ansatte innplassert i lønnskapitel 4 (bl a fagarbeidere og høyskoleutdannede) i 2019, etter sentrale føringer. Det har ved lokale forhandlinger vært spesiell fokus på å redusere utilsiktede og uønskede lønnsforskjeller.

Tabell 18 – Fordeling årsverk menn og kvinner.

Fordeling menn og kvinner 2019

Kommunalområder

Andel Menn

Andel Kvinner

Helse og omsorg

10,09 %

89,91 %

Oppvekst

16,00 %

84,00 %

Støtte og utvikling

35,85%

64,15 %

Samfunn (inkl selvkost)

54,17 %

45,83 %

Totalt

29,90 %

70,10 %

* Kommunedirektør og omstillingsprogrammet inngår i totalt Tallene er hentet fra Visma BI

 

Integrering

Kragerø kommune har bosatt mange flyktninger de siste 20 årene. Gjennom vår egen virksomhet Kompetanse- og integrering har kommunen spisskompetanse, og tilstrekkelige statlige midler til å drive godt integreringsarbeid både blant kommunens tjenestemottakere (skole, barnehage m.m) så vel som blant nyansatte. Årlig jobber flere flyktninger på praksisplasser eller språktreningsplasser i kommunen.

Tilbakemelding