Likviditet og arbeidskapital

 

2015 2016 2017 2018  
8,7 2,9 3,1 7,3 Kragerø kommune
16 16,6 18,7 17,9 Telemark
15,4 15,6 16,4 16 Kommunegruppe 11

 

Arbeidskapitalen (tilgjengelig omløpsmidler) har i en årrekke vært svak for Kragerø kommune. Vi ligger langt under sammenlignbare kommuner og kommunene i Telemark.

Fra balanseregnskapet pr 31.12.2018 kan vi hente følgende tall:
 

Sum likvide omløpsmidler (ekskl. premieavvik)  kr 204 440 274
Sum kortsiktige gjeld (ekskl. premieavvik) kr  132 211 723
Likviditet kr    72 228 551

    

Ubrukte lånemidler ved årsskiftet beløper seg til 63,6 mill.kr.
 

FINANSIERINGSSTRUKTUR OG SOLIDITET

Finansieringsstrukturen viser sammensetningen av kommunens kapitalkilder (anskaffelse av kapital) og hvordan eiendelene (kapitalanvendelsen) er finansiert. Et krav til en god finansieringsstruktur er at anleggsmidlene og de minst likvide omløpsmidlene bør være finansiert av langsiktig kapital (summen av egenkapital og langsiktig gjeld).

Finansieringsgrad 1 =  Anleggsmidler+minst likvide omløpsmidler (Delt på) / Langsiktig kapital (egenkapital + langsiktig gjeld) er i Kragerø for 2018 på 0,97 (0,93 i 2017).

For å ha god finansieringsstruktur bør finansieringsgraden være mindre enn 1,0. Kragerø kommune er på riktig side av måltallet, men noe dårligere enn i 2017.

Finansieringsgrad 2 =  Omløpsmidler (delt på)/  Kortsiktig gjeld -  er i Kragerø for 2018 på 1,92 (1,47 i 2017).
Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere omløpsmidlene. Bør være større enn 2 og ikke mindre enn 1.

Kragerø kommune har en egenkapital på 115,8 mill. kr (10,9 mill i 2017).

Kommunen eier en rekke eiendommer og anlegg som kan ha en større verdi enn det som er oppført i regnskapet. I kommunalt regnskap er det ikke anledning til å skrive opp verdien på anleggsmidler. I 2018 ble aksjekapitalen i Kragerø Energi Holding AS utvidet med 43,6 mill gjennom utdeling av overkursfondet i selskapet som ikke har vært reflektert i kommunens regnskaper tidligere. Virkelig verdi av Kragerø Energi Holding AS antas å ligge 100 til 150 mill over bokført aksjeverdi på 53,6 mill.

Tilbakemelding