Hovedtall økonomi 2018

2.1 Driftsregnskapet

 

Overskuddsbegrepet i kommunalt regnskap er knyttet til budsjettet ved at man måler overskuddet slik:

Budsjett minus regnskap =overskudd/underskudd (eller mindreforbruk/merforbruk som er den korrekte betegnelsen i kommunal regnskapsterminologi). Årsbudsjettet blir gjennom året, hvis rapporteringen tilsier det, revidert pr 30.4 og 31.8 gjennom politiske vedtak. Et årsresultat nær 0 betyr altså at summen av inntekter og utgifter har vært som budsjettert siden budsjettet skal balansere.

 

 

2018

2017

2016

2015

2014

Overskudd

8,659 mill

3,506 mill

10,155 mill

13,554 mill

 

Underskudd

 

 

 

 

3,1 mill

 

Av en brutto omsetning i 2018 på over 966 mill. kr, ble resultatet for kommunen et mindreforbruk på 8,659 mill. som tilsvarer et budsjettavvik på 0,9 % målt mot brutto driftsinntekter.

Rådmannen vil i regnskapssaken for årsregnskap 2018, foreslå at årets mindreforbruk blir avsatt til disposisjonsfond.

Etter en eventuell slik avsetning og budsjettert bruk av fond med 5,66 mill i 2019, vil kommunens disposisjonsfond være på 33 mill. noe som vil utgjøre 3,6 % av kommunens budsjetterte brutto omsetning i 2019. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler en størrelse på disposisjonsfondet på 5 % av brutto omsetning for at kommunen skal ha en bærekraftig og sunn økonomi.

For 2019 er ytterligere 5,115 mill budsjettert avsatt til disposisjonsfond og som representerer det budsjetterte overskuddet i 2019.

HOVEDTALL FOR KOMMUNENS INNTEKTSFORUTSETNINGER (DRIFT)

 

 

REGNSKAP

2018

REGULERT

BUDSJETT

2018

OPPRINNELIG

BUDSJETT

2018

REGNSKAP

2017

1

Skatt på inntekt og formue

262 062 123

252 853 000

248 553 000

246 803 988

2

Ordinært rammetilskudd

328 031 601

333 957 000

334 928 000

329 513 040

3

Skatt på eiendom

45 748 439

47 417 200

47 417 200

42 306 140

4

Andre direkte eller indirekte skatter

202 908

205 000

205 000

202 908

5

Andre generelle statstilskudd

37 525 234

39 744 000

39 444 000

45 299 023

6

Sum frie disponible inntekter

673 570 305

674 176 200

670 547 200

664 125 099

7

Renteinntekter og utbytte

8 983 121

8 029 767

6 764 767

3 031 053

8

Gevinst finansielle instrumenter

0

0

0

0

9

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

18 874 422

18 739 189

18 139 189

16 097 535

10

Tap finansielle instrumenter

0

0

0

0

11

Avdrag på lån

29 745 957

29 956 000

29 568 000

29 504 000

12

Netto finansinntekter/-utgifter

-39 637 258

-40 665 422

-40 942 422

-42 570 482

13

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0

0

0

0

14

Til ubundne avsetninger

3 505 787

3 505 787

8 618 000

20 496 844

15

Til bundne avsetninger

10 253 386

1 104 554

1 104 554

16 487 543

16

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

3 505 787

3 505 787

                     0

10 155 223

17

Bruk av ubundne avsetninger

5 419 000

5 419 000

0

7 491 110

18

Bruk av bundne avsetninger

13 126 340

3 926 570

3 361 320

6 239 761

19

Netto avsetninger

8 291 954

8 241 016

-6 361 234

-13 098 293

20

Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

2 021 110

21

Til fordeling drift

642 225 001

641 751 794

623 243 544

606 435 214

22

Sum fordelt til drift

633 566 229

641 751 794

623 243 544

602 929 427

23

Regnskapsmessig mindreforbruk

8 658 772

                  0

                     0

3 505 787

 

Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2018 mot regulert budsjett (avvik utover +/- 3 %)

Skatt og rammetilskudd må ses under ett da de gjensidig påvirker hverandre gjennom skatteutjevningen som er en del av rammetilskuddet. Samlede inntekter på 590 mill mot budsjettert 586,8 mill gir en merinntekt på 3,2 mill (0,5 %) i forhold til budsjett.

I denne forbindelse nevnes at gjennom 2. tertial ble skatt/rammetilskudd økt med 4,3 mill i tråd med signalene i statsbudsjettet 2019. Fra statsbudsjettet 2018 som budsjettet har sitt utspring fra, er skatt/rammetilskudd således blitt 7,5 mill bedre enn det opprinnelige budsjetterte.

 

Andre generelle statstilskudd

 

 

 

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Avvik

Avvik i  %

5

Andre generelle statstilskudd

37 525 234

39 744 000

-2 218 766

5,6

 

Av avviket skyldes 1,2 mill at det generelle statstilskuddet knyttet til næringsstøtte er budsjettert her, men regnskapsmessig inntektsført på næringsaktivitet under rådmannen. Resterende avvik 1 018 766 skyldes:

For mye budsjettert på integreringstilskudd flyktninger:      295 000 (totalt budsjettert tilskudd 34,7 mill)

For mye budsjettert på de samlede kompensasjonsordningene for skolebygg, omsorgsboliger og kirker:

723 000 (totalt budsjettert diverse kompensasjonsordninger 3 807 000)

 

Budsjettet skulle ha vært redusert på et tidligere tidspunkt som følge av det nedadgående rentenivået som påvirker kompensasjonsbeløpene.

 

Renteinntekter og utbytte

 

 

 

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Avvik

Avvik i  %

7

Renteinntekter og utbytte

8 983 121

8 029 767

953 354

11,9

 

Avviket skyldes høyere gjennomsnittlig innestående på bankkonto samt noe bedre renteoppnåelse gjennom 2018 enn forutsatt. Større volum på Startlån har også bidratt positivt med 68 000 i forhold til budsjettert.

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

Avviket skyldes i hovedsak at vektet gjennomsnittsrente ved utgangen av 2017 bare økte til 1,63 % fra 1,6 % ved årets begynnelse, mot forutsetningene i budsjettet om en økning av budsjettrenten på vel 0,1 %. Senere låneopptak enn planlagt i 2017 er også med på redusere rentekostnaden.

Avsetning og bruk av bundne avsetninger

 

 

 

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Avvik

Avvik i  %

15

Til bundne avsetninger

10 253 386

1 104 554

9 148 832

 

18

Bruk av bundne avsetninger

13 126 340

3 926 570

-9 199 770

 

Netto avvik

-50 938

 

 

Når det gjelder bruk og avsetning av/til bundne fond, er denne anvendelsen i prinsippet utenfor kommunestyrets myndighet. Som de fleste kommuner, praktiserer ikke Kragerø kommune ustrakt budsjettering av bruk/avsetninger av/til bundne fond. Det vil derfor fremstå avvik mellom bokførte beløp og budsjetterte beløp.

Når det gjelder selvkostområdene praktiserer imidlertid Kragerø kommune budsjetteringer av avsetninger og bruk av bundne selvkostfond basert på budsjettkalkylene hver høst. Se mer om selvkost under Hovedtall for kommunalområder og budsjettområder.

 

HOVEDTALL FOR KOMMUNALOMRÅDER OG BUDSJETTOMRÅDER

 

 

Område/kommunalområde

Regnskap

     2018

Budsjett

2018

Opprinnelig

budsjett

Regnskap   2017

Politisk virksomhet

7 285 258

7 274 172

7 224 172

7 736 581

Omstillingsprogrammet

750 000

750 000

0

500 000

Rådmannen

   herav: Tilskudd

   herav: Næringsaktivitet 

20 171 527

11 672 844

3 495 720

20 357 991

11 760 000

3 199 502

18 257 991

11 760 000

3 199 502

16 315 168

11 225 332

1 406 892

Stab og Støtte

38 163 783

38 208 737

38 228 737

36 620 519

Oppvekst

225 590 907

227 184 122

226 034 122

223 448 721

Samfunn

107 723 487

110 323 451

108 443 451

103 802 412

  Selvkost VARF

-15 611 846

-12 778 230

-12 778 230

-17 672 297

  Selvkost Bygg og areal

-1 280 303

-1 201 907

-1 201 907

-1 011 978

Helse og omsorg

248 448 893

249 104 933

234 061 933

239 260 883

Budsjettreserve økte pensjonskostnader

0

661 000

661 000

0

 

Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2018

(avvik utover +/- 3 % eller beløp utover 1 mill.)

 

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Avvik

Avvik

i %

Oppvekst

225 590 907

227 184 122

1 595 122

0,7

Samfunn

107 723 487

110 323 451

2 599 964

2,4

 

Oppvekst:

Kommunalområde Samfunn hadde et mindreforbruk på kr 1 595 122 i 2018, noe som må ses i sammenheng med innsparingstiltakene som ble iverksatt gjennom 2018, basert på prognoser per 1. tertial. I forbindelse med prognosene for 2018 gjennom året (hensyntatt skisserte innsparinger), ble kommunalområdet tilført 900 000 ved 2. tertial for at budsjett og regnskap skulle være i balanse ved årets slutt.

Av mindreforbruket på 1,6 mill, kan 1,3 mill relateres til mindreforbruk i virksomheten Kompetanse og integrering. Dette skyldes høyere inntekter enn forutsett i budsjettet og det faktum at avdeling for enslige mindreårige ble avviklet tidligere enn planen. Det var endrede behov for denne gruppen som gjorde at rådmannen avviklet det døgnbemannede bofellesskapet, beboerne ønsket å flytte ut og behovet for oppfølgning ble som en følge av det tilpasset ungdommene.

For de øvrige virksomhetene under Oppvekst er det ikke vesentlige avvik, men utgjør til sammen et mindreforbruk på 300 000.

 

Samfunn:

Kommunalområde Samfunn hadde et mindreforbruk på 2,6 mill i 2018, noe som må ses i sammenheng med innsparingstiltakene som ble iverksatt gjennom 2018, basert på prognoser per 1. tertial. I forbindelse med prognosene for 2018 gjennom året (hensyntatt skisserte innsparinger), ble kommunalområdet tilført 1 380 000 ved 2. tertial for at budsjett og regnskap skulle være i balanse ved årets slutt.

Sosialtjenester har gjennom året bidratt med 2,9 mill i mindreforbruk i forhold til budsjettet og har fortsatt den positive trenden de siste årene med innsparinger i forhold til vedtatt budsjett. Kostratallene indikerer imidlertid at det det brukes mye på området Ytelse til livsopphold i Kragerø.

Mindreforbruket er for øvrig sammensatt slik:

Ansvar – Funksjon - Beskrivelse

Regnskap

Budsjett

Avvik

8000 – 2760 – Kvalifiseringsordningen

1 443 441

3 000 000

1 566 559

8000 – 2810 – Ytelse til livsopphold

18 676 883

18 547 604

-129 279

8000 – 2420 – Råd, veiledning, sosialt forebyggende arbeid

7 027 433

7 693 595

666 162

8000 – 2430 – Tilbud til personer med rusproblemer

739 577

871 000

131 423

Totalt

33 737 029

36 352 199

2 979 170

 

8000 – 2760 – Kvalifiseringsordningen

 

Ansvar – Funksjon - Beskrivelse

Regnskap

Budsjett

Avvik

8000 – 2760 – Kvalifiseringsordningen

1 443 441

3 000 000

1 566 559

 

Vi har de siste årene budsjettert med flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn det vi faktisk har benyttet, dette har resultert i et betydelig underforbruk. Dette handler ikke om at vi ikke gir mennesker muligheter, men at vi har en rekke aktuelle tiltak for å hjelpe folk ut i arbeidslivet. Det er også viktig å se kvalifiseringsordningen opp mot ytelse til livsopphold (8000-2810). Begge ordningene er økonomisk sosialhjelp, men sosialhjelp betalt til deltakere i kvalifiseringsprogrammet legger til rette for et løp med mål om arbeid i større grad enn ytelse til livsopphold.

8000 – 2810 – Ytelse til livsopphold 

 

Ansvar – Funksjon - Beskrivelse

Regnskap

Budsjett

Avvik

8000 – 2810 – Ytelse til livsopphold

18 676 883

18 547 604

-129 279

 

Vi endte opp med et overforbruk på økonomisk sosialhjelp, til tross for at den totale porteføljen vår ikke økte sammenlignet med 2017. 423 personer mottok økonomisk sosialhjelp i 2017, 424 personer i 2018. Det skal bemerkes at ungdomsporteføljen vår ble redusert i 2018 sammenlignet med 2017. Det betyr at vi fikk flere voksne sosialklienter i 2018 og dette er en brukergruppe som ofte har behov for mer stønad enn ungdom. Det skal videre presiseres at stønad per sak 2018 i snitt økte med 3.489 kr, totalt 1.479.336 kr mer i sosialhjelp enn 2017*. Årsakene til dette er sammensatt, men en av forklaringene henger sammen med antall barnefamilier og størrelse på stønad i hvert tilfelle. 109 personer med barn mottok i snitt 62.439 kr i 2017. I 2018 mottok 117 personer i snitt 68.960 kr. Vi brukte altså 762.957 kr mer på personer med barn i 2018 enn 2017.

Grunnen til at overforbruket ikke ble større var på grunn av store refusjonskrav når mennesker søkte f.eks. uføretrygd og mottok sosialhjelp i ventetiden på saksbehandling.

*Tallmaterialet er hentet fra fagsystemet VISMA Velferd og enkelte mindre avvik kan forekomme sammenlignet med regnskapstallene.

 

 

 

Byggdrift har et merforbruk på 1,1 mill som i hovedsak skyldes økte strømpriser og høyt strømforbruk i kommunale bygg i 2018 (800 000) samt noe merforbruk innen renhold (150 000) knyttet til noe høyere sykefravær. På boligutleie har det vært et merforbruk (250 000) knyttet til renovering av leilighet og reduserte leieinntekter i den forbindelse.

Økt besøk i svømmehallen etter renoveringen har gitt merinntekt (100 000).

Brann har et mindreforbruk på 3% (350 000) som skyldes at det tok lengre tid enn antatt å rekruttere til den nyopprettede brannforebyggende stillingen.

Veg og park har et merforbruk på 1,2 mill. som er knyttet til vintervedlikehold. Ekstra kostnader til brøyting og strøing, men også ekstra kostnader i etterkant av vinteren som reparasjoner av brøyteskader og asfalt, samt oppsoping av mengder med strøgrus.

Bygg og areal har et mindreforbruk på 5 % (150 000) som knytter seg i hovedsak til en bevilgning til antikvartjenester som ikke er benyttet.

Kultur har et merforbruk på under 1 %, tilsvarende 100 000, og relaterer seg til kinodrift, fritidstjenesten og aktiv omsorg.

Stab samfunn har et mindreforbruk på 1,6 mill. Dette skyldes at budsjettøkningen ved 1. tertial på kr 1 380 000 ble plassert her og ikke fordelt på virksomhetene samt at deler av innsparingstiltakene har materialisert seg på dette budsjettområdet.

 

Selvkost:

Selvkostområdet kan fra år til år slå ut på kommunens resultat på forskjellige måter. Oppstillingen under viser at utslaget på resultatet for 2018 er marginalt.

For å vurdere regnskap mot budsjett på selvkostområdene må bruk og avsetning til fond som føres under «inntektsforutsetningen» og ikke direkte på budsjettområdene Selvkost VARF og Selvkost Bygg og areal, vurderes. Denne analysen gjøres for å se i hvilken grad det samlede selvkostresultatet har innvirket på kommunens totalresultat.

Det drøftes ikke her at det kan variere innenfor selvkostområdene, da korrekt selvkost over tid blir ivaretatt gjennom budsjettlegging, etterkalkyle og nye budsjett på grunnlag av etterkalkyle, jf. noten om selvkost i regnskapet.

 

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Avvik

Selvkost VARF

-15 611 846

-12 778 230

 

Bruk av fond

-2 399 073

-2 479 373

 

Avsetning til fond

3 694 671

337 554

 

Samlet VARF

-14 316 248

-14 920 049

-603 801

Selvkost Bygg og areal

-1 280 303

-1 201 907

 

Bruk av fond

-574 400

-115 548

 

Avsetning til fond

24 266

0

 

Samlet Bygg og areal

-1 830 437

-1 317 455

512 982

    Samlet alle       selvkostområdene

-16 146 685

-16 237 504

-90 819

 

Samlet har selvkostområdene bare redusert kommunens mindreforbruk i 2018 med 90 819 i forhold til budsjettet.

2.2    Investeringsregnskapet

 

HOVEDTALL INVESTERINGSREGNSKAPET

 

 

Regnskap

Budsjett

Opprinnelig

Regnskap

 

2018

2018

Budsjett

2017

 

 

 

2018

 

Investeringer i anleggsmidler

118 407 231

171 665 316

107 575 000

116 988 833

Utlån og forskutteringer

44 055 684

45 000 000

25 000 000

19 177 382

Kjøp av aksjer og andeler

46 463 099

46 244 184

2 500 000

2 493 837

Avdrag på lån

3 739 053

10 000 000

10 000 000

3 203 044

Dekning av tidligere års udekket

108 920

108 920

0

0

Avsetninger

416 618

0

2 500 000

148 379

Årets finansieringsbehov

213 190 605

273 018 420

147 575 000

142 011 474

Finansiert slik:

 

 

 

 

Bruk av lånemidler

139 130 325

175 108 920

125 175 000

102 584 757

Inntekter fra salg av anleggsmidler

6 388 108

6 189 660

2 500 000

2 394 368

Tilskudd til investeringer

0

0

0

0

Kompensasjon for merverdiavgift

14 280 019

38 000 000

7 400

12 984 653

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

5 153 825

10 000 000

10 000 000

15 853 951

Andre inntekter

48 102 920

43 719 840

0

4 790 323

Sum ekstern finansiering

213 055 196

273 018 420

145 075 000

138 608 053

Overført fra driftsregnskapet

0

0

0

2 021 110

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

Bruk av avsetninger

135 4090

0

2 500 000

1 273 391

Sum finansiering

213 190 605

273 018 420

147 575 000

141 902 553

 

 

 

 

 

Udisponert investeringsregnskapet/Udekket 2017

0

                  0

                  0

-108 920

 

Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2018

Som det fremgår av tabellen er det regulerte budsjettet større enn det opprinnelige. Dette skyldes at ved årsskiftet blir ubrukte budsjettmidler pr 31.12 i det forrige året budsjettert på ny i det påfølgende året (rebudsjettert).

Da det opprinnelige årsbudsjettet for 2018 samt rebudsjetteringen av tidligere restbudsjettmidler langt oversteg sannsynlig oppnåelig investeringsnivå for 2018 (målt i november), ble investeringsbudsjettet for 2018 den 8. november (KST – nedskaleringer investeringsbudsjettet) redusert med 87,9 mill. for at regnskap og budsjett skulle være bedre i balanse ved årsskiftet.

Regnskapet viser selv med nedskaleringer pr 8.11.2018 en ubalanse mellom budsjetterte investeringer og utførte investeringer i anleggsmidler:

 

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Avvik

Investeringer i anleggsmidler

118 407 231

171 665 316

-53 258 085

Bruk av lånemidler*

  95 074 641

130 108 920

-35 034 279

*knyttet til anleggsinvesteringene

Avviket mellom budsjett og regnskap er for stort. Gjennom tertialrapporteringene i 2019 samt budsjettarbeidet 2020-2023, vil det bli en prioritert oppgave å fordele vedtatte investeringsprosjekter på antatt år kommunen har kapasitet til å gjennomføre prosjektene. Samtidig vil det bli hensyntatt en bærekraftig utvikling på lånegjelden, jf. målene i vedtatt budsjettdokumentet 2019-2022, samt vedtatt handlingsregel knyttet til låneopptak.

Ubrukte lånemidler pr 31.12 i et regnskapsår bør ikke være for store og skal samsvare med differansen på budsjettert investeringer og faktiske gjennomførte investeringer

Ubrukte lånemidler

Beløp

Ubrukte lånemidler pr 31.12.2014

45,774 mill.

Ubrukte lånemidler pr 31.12.2015

94,698 mill.

Ubrukte lånemidler pr 31.12.2016

19,619 mill

Ubrukte lånemidler pr 31.12.2017

     0 mill

Ubrukte lånemidler pr 31.12.2018

34,025 mill

 

Det nedskalerte investeringsbeløpet på 87,9 mill. fra 8.11.2018 er vurdert prosjekt for prosjekt og lagt inn igjen i forsalget til investeringsbudsjettet for 2019. Vedtatte handlingsregler er hensyntatt. Vedtatt investeringsbudsjett for 2019 er på 134,9 mill hvorav selvkostinvesteringene utgjør 92,8 mill.

Budsjettavvik på investeringer:

Foruten problematikken knyttet til gjennomføringen av prosjektene drøftet i avsnittet foran, er det noen prosjekter i 2019 som har budsjettmessige overskridelser, og som omtales.

Noen av prosjektene har overskridelser i 2018 men har ytterligere budsjettmidler i 2019 og i noen tilfeller senere i økonomiplanperioden. Dette fremkommer med et budsjettall for 2019 og en kommentar i merknadsfeltet. Overskridelsen på disse prosjektene er på 5,7 mill., men er i hovedgrunnen «lån» av kommende budsjettmidler og skal ikke være et problem i forhold til eventuelle fremtidige overskridelser.

De øvrige prosjektene med overskridelser, 8,2 mill, må derimot finne sin finansielle løsning i 1. tertial 2019 og er en større utfordring som kanskje blir løst gjennom å forskyve andre investeringsprosjekter.

Å finansiere overskridelsen i regnskapet for 2019 uten ytterligere låneopptak, er for øvrig uproblematisk ettersom det er stort avvik mellom budsjetterte investeringer på 171 mill og gjennomførte investeringer på 118 mill.

 

 

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Avvik

Budsjett 2019

Merknad

15000 DigiFin

264 650

0

-264 650

7 473 918

OK, finansieres av det generelle prosjekt 15 Digitalisering

15004 IKT i skolen

1 014 214

982 588

-31 626

7 473 918

OK, finansieres av det generelle prosjekt 15 Digitalisering

15007 Biblioteksystem

3 039 793

2 622 100

-417 693

1 500 000

OK

15031 Oppgradering serverpark 2018-2021

575 937

448 433

-127 504

900 000

OK

15034 Fornying IKT infrastruktur i bygg

313 110

300 000

-13 100

400 000

OK

43010 Strandpromenaden

84 800

69 313

-15 487

900 000

OK, budsjett 2022

43155 Bymiljøpakke 2017-2018

1 286 993

220 966

-1 066 027

1 500 000

OK

43301Brannbåt

253 235

250 000

-3 235

850 000

OK, budsjett 2020

43410 Nytt kjøkken og rehabilitering Rømerhverven

514 774

500 000

-14 774

500 000

OK

43417 Kjøkken og oppgradering Siritun bhg

546 935

500 000

-46 935

500 000

OK

43422 Låssystem kommunale bygg 2018-2021

308 001

0

-308 001

500 000

OK

43432 Sannidal bhg – diverse innvendig og utvendig

285 598

120 000

-165 598

120 000

OK, men behandles 1. tertial pga avvik

kr 25 598

43440 Kragerø skole – utv. Rehabilitering bygg

92 608

0

-92 608

1 000 000

OK, budsjett 2021

43444 Kragerø idrettshall – skillevegg

145 717

0

-145 717

200 000

OK

43504 Tiltak knyttet til trafikksikkerhetsplanen

138 847

0

-138 847

600 000

OK

43515 Gang og sykkelvei Tangen

31 438

0

-31 438

4 375 000

OK

46004 Kartverk lekkasjesøkning

238 000

-230 239

-468 239

1 600 000

OK

46009 Investeringer renseanlegg

1 780 527

820 565

-959 962

1 600 000

OK

46011 Rehabilitering vann- og avløpssystem

15 173 647

13 757 181

-1 416 466

17 300 000

OK

Overskridelser som har budsjettdekning i 2019 (i hovedsak grunnet i sak 8.11 om budsjettreduksjoner 2018  med revurdering i budsjett 2019)

 

-5 727 907

 

41 818 918

 

43043 Stilnestangen Nord

124 321

-53 000

-177 321

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43067 Ny båt Skjærgårdstjenesten

5 182 311

3 300 000

-1 882 311

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43102 Nytt garderobe- og dusjanlegg Svømmehallen

4 431 215

2 500 000

-1 931 215

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43146 Røykvernutstyr

18 075

-111 046

-129 121

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43403 Sannidal u-skole toaletter

224 156

200 000

-24 156

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43405 Hellekirken bhg - gulvbelegg

353 164

250 000

-103 164

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43406 Rehabilitering Jernbanebygget

127 073

0

-127 073

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43413 Rømerhverven – levegg/trapp

422 258

300 000

-122 258

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43437 Brannstasjon underetage

3 394 643

800 000

-2 594 643

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

43506 Kalstadkilen sjøbunntildekning

507 500

100 000

-407 500

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

46029 Nilsbukjer avfallsdeponi – klargjøring areal

2 927 495

2 000 000

-927 495

 

Rapporteres/behandles 1. tertial 2019

Overskridelser 2018 som i hovedsak er dekket av øvrige ubrukte samlede lånemidler eller andre inntekter i investeringsregnskapet

 -8 426 257

 

 

 

INNTEKTER I INVESTERINGSREGNSKAPET

Inntekter i investeringsregnskapet er med på å finansiere det totale investeringsregnskapet, eventuelt blir det avsatt til fond hvis budsjettet tilsier det. Tabellen viser rene investeringsprosjekter hvor inntektene går med til å dekke det totale investeringsregnskapet.

Kommunens langsiktige finansielle investeringer er det ikke anledning til å lånefinansiere og må finansieres av andre inntekter i investeringsregnskapet eller av fond.

Oversikt over inntekter som har gått med til å dekke investeringer som ikke kan dekkes av lånemidler:

Øvrig tomtesalg

6 388 108

 

6 388 108

Rådmannen vil at disse frie midlene fra investeringsregnskapet skal finansiere utgifter som i.h.t lov og forskrift ikke kan finansieres med lån:

884 Egenkapitalinnskudd KLP

2 718 831

007 Differanse mellom våre avdrag til Husbanken og innbetalt fra Startlån kunder

474 819

 

3 193 650

Resterende frie inntekter som inngår i den totale finansieringen etter at 3,194 mill. er dekket iht. linjene over.

3 194 458

 

Øvrige finansielle investeringer:

I 2018 mottok kommunen ekstraordinært utbytte fra Kragerø Energi Holding AS med kr 43 597 184 som i sin helhet ble investert som utvidet aksjekapital i samme selskap. Dette er i tråd med eierskapsmeldingen fra 2017.

 

Tilbakemelding