Fordeling 2016 - 2018 på virksomhetsområder (KOSTRA funksjoner)

Tabellen viser brutto driftsutgifter pr tjenesteområde som en indikasjon på satsningsområdet til kommunen. Når inntektene dermed ikke er tatt med (brukerbetalinger og refusjoner), viser tabellen ikke kommunens egenfinansiering og fordeling av ressurser.

Tabellen viser brutto forbrukte økonomiske ressurser fordelt i % av 100 %. Økning fra 2016 til 2018 er markert med * og reduksjon fra 2016 til 2018 er markert med **
 

Tjenester

2016

2017

2018

Politisk styring

0,6

0,7

0,6

Kontroll og revisjon

0,2

0,2

0,2

Administrasjon

5,2

3,9

3,9**

Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltning

0,2

0,1

0,1**

Administrasjonslokaler

0,5

0,5

0,7*

Diverse fellesutgifter

0,1

0,0

0,1

Sum administrasjon og styring

6,8

5,4

5,6**

 

 

 

 

Barnehage

7,9

8,1

7,3**

Styrket tilbud til førskolebarn

0,8

0,9

0,7**

Barnehagelokaler og skyss

0,7

0,6

0,8*

Sum barnehage

9,4

9,6

8,8**

 

 

 

 

Grunnskole

14,6

15,0

13,4**

Skolefritidstilbud

1,4

1,4

1,4

Skolelokaler

2,7

1,5

2,7

Skoleskyss

0,6

0,6

0,6

Voksenopplæring

1,6

1,7

1,7*

Sum grunnskoleundervisning

21,0

20,2

19,8**

 

 

 

 

Aktivitetstilbud barn og unge

0,2

0,3

0,4*

Kulturminneforvaltning

0,0

0,0

0,0

Bibliotek

0,6

0,6

0,5**

Kino

0,4

0,4

0,3**

Museer

0,0

0,1

0,1

Kunstformidling

0,2

0,2

0,2

Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

0,2

0,2

0,2

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

0,5

0,5

0,6*

Musikk- og kulturskoler

0,6

0,6

0,5**

Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg

0,4

0,2

0,4

Kommunal kulturbygg

0,0

0,0

0,1*

Sum kulturformål

3,2

3,1

3,3*

 

 

 

 

Barnevernstjeneste

Før Vestmar

1,2

1,3*

Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert i barnevernet

Før Vestmar

0,7

0,8*

Barnevernstiltak når barnet er plassert i barnevernet

Før Vestmar

3,9

2,7**

Sum barnevernstjeneste

Før Vestmar

5,8

4,8**

 

 

 

 

Helse og omsorgstjenester i institusjon

6,0

6,4

5,9**

Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende

20,5

22,2

20,4**

Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

0,3

0,4

0,4*

Institusjonslokaler

0,7

0,6

0,9*

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenester

0,8

0,9

1,0*

Annet forebyggende helsearbeid

0,1

0,1

0,1

Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse

1,1

1,2

1,1

Diagnose, behandling, re-/habilitering

2,9

3,0

3,0*

Sum helse og omsorg

32,5

34,8

32,8*

 

 

 

 

Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

1,6

1,6

1,6

Tilbud til personer med rusproblemer

0,3

0,4

0,4*

Kommunalt disponerte boliger

1,8

1,8

2,3*

Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

0,2

0,2

0,2

Introduksjonsordningen

1,1

1,3

1,3*

Kvalifiseringsordningen

0,2

0,2

0,1**

Ytelse til livsopphold

2,7

2,9

2,5**

Bistand til opprettelse av egen bolig

0,1

0,4

0,8*

Sum sosialt arbeid og arbeidsmarkedstiltak

8,1

8,8

9,2*

 

 

 

 

Kommunale veier

1,3

1,0

1,8*

Rekreasjon i tettsted

0,2

0,1

0,1**

Produksjon av vann

0,6

0,5

0,7*

Distribusjon av vann

1,1

0,7

1,2*

Avløpsrensing

1,2

1,0

0,9**

Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

1,1

0,9

1,4*

Tømming av slamavskillere

0,3

0,3

0,3

Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall

2,4

2,0

1,8**

Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

0,2

0,1

0,2

Sum tekniske tjenester

8,5

6,6

8,4**

 

 

 

 

Forebygging av branner og andre ulykker

0,2

0,2

0,4*

Beredskap mot branner og andre ulykker

1,4

1,4

1,4

Sum brannvern og beredskap mot ulykker

1,6

1,6

1,8*

 

 

 

 

Plansaksbehandling

0,2

0,3

0,3*

Bygge- delings og seksjoneringsarbeid

0,5

0,5

0,5

Kart og oppmåling

0,3

0,3

0,3

Naturforvaltning og friluftsliv

0,5

0,6

0,6*

Sum forvaltning, byggesak og friluftsliv

1,5

1,7

1,7*

 

 

 

 

Den norske kirke

0,7

0,6

0,6**

Andre religiøse formål

0,1

0,1

0,1

Gravplasser og krematorier

0,2

0,2

0,2

Sum religiøse formål

1,0

0,9

0,9**

 

 

 

 

Kommunal næringsvirksomhet

0,2

0,5

0,7*

Tilrettelegging og bistand til næringslivet

0,5

0,6

1,0*

Landbruksforvaltning og landbruksbasert næring

0,1

0,1

0,1

Samferdselsbedrifter/transporttiltak

0,4

0,1

0,4

Tjenester utenfor ordinært kommunal arbeidsområde

0,2

0,3

0,5*

Sum øvrige kommunale tjenester

1,4

1,6

2,7*

 

100

100

100

Tilbakemelding